Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ

дісталась у спадщину від Росії, де виникла на ґрунті авторитарнобюрократичних засобів правління російського самодержавства. Проблема лише ускладнилась після Жовтневого перевороту, за умов революційної пролетарської законності, а згодом масових незаконних репресій. Право перетворилось у «факультет непотрібних речей». Робота законодавчих органів влади зводилась майже нанівець, тому що прийняті закони не виконувались. Ця проблема була достатньо усвідомлена лише останнім часом, у контексті завдань розбудови правової держави. Шляхами подолання правового нігілізму є передусім створення ефективної, незалежної судової влади, подолання кризи влади взагалі, ефективна боротьба з корупцією й іншими злочинами державних та політичних діячів, створення справді демократичних та правових законів, розвиток громадянського суспільства і піднесення шляхом правової освіти та правового виховання правосвідомості громадян, тобто їх зацікавленості не лише знати, а й виконувати закони, які захищають їх права і свободи.

Питання для самоконтролю і самостійної роботи

®Що таке «природне право» і «позитивне право»? Чим відрізняється теорія природного права від правового позитивізму?

®У чому сутність конституції як політико-правового документа?

®Визначте основні віхи конституціоналізму в Україні.

®Як формувалась теорія правової держави? Які її основні принципи?

®Які основні складові соціальної держави? У чому її відмінність від держави соціалістичної?

®Що таке правовий нігілізм і які основні шляхи його подолання?

Додаткова література

Бачинін В. А, Журавський В. С., Панов М. І. Філософія права: Підру- чник. – К. Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 468 с.

Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: Теоретико-правова модель і практична реалізація. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 386 с.

Жоль К. К. Философия и социология права: Учеб. пособие. – К.: Юринком Интер, 2000. – 480 с.

Кистяковский Б. А. Философия и социология права. – С.Пб., 1998. –

800 с.

Конституции зарубежных государств: Великобритания. Франция. Германия. Италия. Европейский Союз. США. Япония. Индия: Учеб. посо- бие / В. В. Маклаков (сост., пер., вступ. ст.). – 5.изд., перераб. и доп. – М. Во-

лтерс Клувер, 2006. – XXIV, 581 с.

Конституція України: Офіційний текст, прийнятий на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Відомості Верховної Ради України, 1996. 30, ст. 141): Із змінами станом на 1 січня 2006 р. – К.: Ін Юре, 2006. – 144 с.

98

ПОЛIТИКА I ПРАВО. ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність: Навч. посібник.

К.: ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2003. – 382 с.

Михалева Н. А. Конституционное законодательство стран СНГ на современном этапе (Динамика развития) // Государство и право. – 2004. –

9. – С. 73–80.

Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для студ. вузов, обуча- ющихся по юрид. спец. – М.: НОРМА, 2003. – 648 с.

Сіленко А. О. Соціальна держава: територія перемін. – О.: Вид. центр УДАЗ, 2000. – 278 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид. – Х.: Консум, 2005. – 656 с.

Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков (ред.). – К.: Юрі-

нком Інтер, 2005. – 448 с.

Трубецкой Е. Н. Труды по философии права. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 2001. – 542 с.

Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2005 рр. – 2 вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 351 с.

Циппеліус Р. Філософія права: Підручник / Пер. з 4-го нім. вид. – К.:

Тандем, 2000. – 299 с.

Шпиталенко Г. А, Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. по- сібник для студ. вищ. навч. закладів. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2006. – 376 с.

99

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]