Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ПPЕДМЕТ, МЕТОД I СТPУКТУPА ПОЛIТОЛОГIЇ

вивчення або принаймні ознайомлення з її основами зумовлена потребами вироблення раціоналістичного менталітету; засвоєння цінностей і норм демократичної політичної культури; розвитку таких якостей, як толерантність, готовність до компромісу й партнерства, схильність до консенсусу, вміння цивілізовано захищати свої інтереси, розв’язувати соціальні конфлікти; забезпечення громадянського миру та національної злагоди, утвердження у свідомості почуття громадянського обов’язку, відповідальності перед суспільством; формування свідомої, повноправної особистості.

Питання для самоконтролю і самостійної роботи

®Яке значення має вивчення політології студентами негуманітарних ВНЗ?

®Яке походження терміна «політика»?

®Проаналізуйте різні визначення предмета політичної науки.

®Які спеціальні наукові методи використовуються в політології?

®Які функції виконує політологія і які з них можна вважати найбільш практично значущими?

Додаткова література

Баландьє Ж. Політична антропологія / Пер. з фр. — К.: Альтерпрес, 2002. — 252 с.

Гаевский Б. А. Философия политики. – К.: МАУП, 2001. – 174 с. Краснов Б. И. Политология как наука и учебная дисциплина // Со-

циально-политический журнал. – 1995. – 1.

Рудич Ф. Політична наука в Україні. Стан і перспективи // Полі- тичний менеджмент. – 2003. – 1.

Рябов С. Структура i функції знань про політику // Полiтологiчнi

читання. – 1994. – 1.

Черныш А. М. Методология и технология современного политоло- гического исследования: Учеб. пособие. – О.: Астропринт, 2003. – 200 с.

13

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]