Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кримінологія.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
10.78 Mб
Скачать

§ 3. Запобігання злочинам в апк

Результати економічного розвитку України у 2009 р. свідчать, що наша економіка поступово виходить з кризового стану. Це сприяє профілактиці злочинів в АПК, яка має своїм завданням усунення чи нейтралізацію негативних явищ, що їх детермінують.

Запобігання корисливим злочинам у цій сфері економіки на спеціально кримінологічному рівні слід зосередити на таких основ­них напрямах:

 • розробки конкретної програми дій, спрямованих на значне зростання контролю за процесами приватизації землі та майна з ура­хуванням специфіки АПК;

 • вдосконалення діючого законодавства, що регулює відно­сини у сфері АПК;

 • підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з виявлення, попередження та припинення фактів злочинних дій у цій сфері економіки.

Сьогодні сільське господарство як галузь розвивається не відо­кремлено, а в тісному зв'язку з іншими галузями народногосподар­ського комплексу. Це пов'язано з процесами агропромислової інтеграції, коли вищий розвиток продуктивних сил закономірно веде до переплетіння зв'язків по горизонталі та вертикалі, як у са­мому сільському господарстві, так і між сільським господарством і взаємопов'язаними з ним галузями. Це насамперед ті сфери госпо­дарювання і ті підприємства, які виробляють для нього засоби ви­робництва чи переробляють сільськогосподарську продукцію, займаються її збереженням і реалізацією.

До основних специфічних особливостей, що характеризують структуру і розвиток АПК і які повинні враховуватися при розробці профілактичних заходів, слід віднести:

 • по-перше, АПК як потужний сектор економіки має складну та багаторівневу структуру, і остання суттєво відрізняє його від інших міжгалузевих комплексів (паливно-енергетичного, машино­будівного, транспортного тощо);

 • по-друге, на сучасному етапі АПК є капіталомістким і трудо­містким формуванням, у якому зосереджено значну частину основ­них виробничих фондів, трудових ресурсів, задіяних у сфері матеріального виробництва працівників, а також створюється ве­лика частка валового внутрішнього продукту;

— по-третє, розвиток АПК зумовлює підвищення матеріаль­ного добробуту населення. Продукція, що в ньому виробляється, виступає визначальним чинником вирішення соціальних завдань, оскільки з сільськогосподарської сировини виробляється понад 2/3 споживчих товарів, формується майже 95% продуктів харчування, а це становить приблизно 75% загального товарообігу держави.

Особливістю сучасних економічних процесів у аграрному сек­торі економіки є бурхливий розвиток різноманітних господарських формувань. Однак сама лише зміна форм господарювання ще не здатна забезпечити швидку стабілізацію та ефективність вироб­ництва у продовольчому комплексі. Тим паче що реформування су­проводжував низький рівень контролю за процесом приватизації в агропромисловому комплексі.

Розробка комплексної програми дій із запобігання злочинам в АПК сприяло би (при належному контролі за її здійсненням) більш тісній координації дій державних контролюючих і правоохоронних органів з усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у цій сфері економічної діяльності. До числа організаційно-господарських заходів слід віднести перевірку спеціально створеними комісіями за участю правоохоронних орга­нів і органів фінансового контролю законності придбання землі сільськогосподарського призначення всіма фізичними та юридич­ними особами, незалежно від посадового положення фізичних осіб і форм власності юридичних осіб.

Ефективність протидії злочинності в АПК пов'язана насампе­ред з удосконаленням податкового законодавства, прийняттям По­даткового кодексу, наскільки воно виконуватиме стимулюючу функцію. Це завдання мають здійснити законодавча і виконавча влада, щоб уникнути генеруючих імпульсів суспільної напруженості. Крім того, у правотворчій діяльності слід запровадити кримінальну відповідальність за захоплення землі, реєстрацію незаконних угод із землею або умисного заниження розмірів платежу за землю, які мають стати на заваді вчиненню злочинів у цій сфері. Не менш значущим у попередженні злочинів має стати поліп­шення діяльності всіх правоохоронних органів, громадських орга­нізацій, які задіяні у цій справі. Зокрема, для підвищення професій­ного рівня працівників органів внутрішніх справ, які розкривають і розслідують злочини у процесі реформування власності в АПК, про­понувалося вжити таких заходів:

 • налагодити постійне навчання в системі службової підго­товки зі здачею заліків;

 • здійснювати більш якісний добір кадрів, приймати в органи внутрішніх справ фахівців різних галузей економіки;

 • розробити практичні рекомендації для викриття злочинів на підставі досвіду регіонів;

 • навчати працівників служби по боротьбі з економічними зло­чинами навичок виявлення злочинів (де вони вчинюються, на якому етапі, як документувати);

 • проводити якісний аналіз порушених кримінальних справ, розробити методичні рекомендації з висвітленням роботи про най­більш резонансні злочини;

 • залучати до роботи спеціалістів (ревізорів), які працюють у сфері АПК, приймати на службу в органи внутрішніх справ осіб вка­заної категорії.1

Крім цього, для підвищення ефективності оперативного забез­печення процесу реформування власності в аграрному секторі еко­номіки необхідно підвищити рівень прокурорського нагляду й оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ, а також поширити передовий досвід роботи в зазначеній сфері.

Розділ 25.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.