Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лингвистический анализ древнего текста.doc
Скачиваний:
534
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
898.05 Кб
Скачать

Тексты для сравнительного анализа (I)

1

2

²н@ притъч@ прhдъ|ложи ¿мъ

г¨л#•

оуподоби с# |

ц¨рствие н¨бское• ч¨коу сhвъ|шюмоу доброе сhм# на селh | своемь

съп#штемъ же | ч¨комъ•

приде врагъ его• | ї всh плhвелъ•

по срhдh пь||шениц# ¿ отиде•

егда же про|z#бе трhва•

¿ плодъ сътво|ри•

тъгда ави с# ¿ плhве|лъ•

пришедъше раби г¨ноу

рh|ш#• ¨ги не добро ли chм#

ch|лъ еси на селh твоемь•

отъ|к@доу оубо ¿матъ плhвелъ•|

онъ же рече ¿мъ

врагъ ч¨скъ | се сътвори•

раби же рhш# е|моу•

хоштеши ли оубо да шь|дъше

¿сплhвемъ >•

онъ же | рече ни•

еда въстръга\ште | плhвелъ•

въстръгнете коу|пъно съ нимь

¿ пьшениц@• |

оставите коупъно расти обое |

до ж#тв|•

Ре¨ч ¨¨гъ притъч@ си@•

подwбно есть |

¨црство н¨бсное• ч¨лвкоу сhhвъшоу | доброе сhм#• на селh своемъ• съп#mемъ же | ч¨лвкомъ•

приде врагъ его и въсhh плhвелъ | посрhдh пъшениц# и wтиде•

егда же проz#|бе трhва•

и плодъ сътвори•

тогда и hвис# плh|велъ•

пришедъше же раби ¨гна

рhш# емоу• ¨ги не | доброе ли сhм# сhhлъ еси на селh своемъ• Отъ|к@доу uбw иматъ плhвелъ•

wнъ же рече имъ•

варгъ ч¨лвкъ то сътвори•

Они же рhш#

хоmеши ли | да шедъше

иzъберемъ•

wнъ же рече ни

еда како въстръzа@mе плhвел|• въстръгнете и съ ними |

пъшениц@•

Оставите коупъно расти

до ж#|тв|•

3

4

Iн@ | притъч@ прhдложи имъ

г¨л# •

Оуподо|би с#

ц¨рстие небеское• ч¨лвкоу сhвъ|шоу добро сhм# на селh своемь•

съп#mе|мъ же ч¨лвкомъ•

приде врагъ его• и вь|сh плhвелъ

по срhдh пшениц# и отиде•|

егда же проz#бе трhва

и плодъ сътво|ри•

тъгда ави с# и плhвелъ•

прише|дъше же раби ¨гина

рhш# емоу ¨ги• не добро | ли сhм# сhлъ еси на селh твоемь•

отъ | коуд@ оубо иматъ плhвелъ• онъ же ре|че имъ

врагъ ч¨лвкъ се сътвори•

ра|би же рhш# емоу•

хоmеши ли оубо да шедь|ше исплhвемъ >•

онъ же рече ни•

еда | въстръга\mе плhвелъ•

въстръ|гнете коупъно съ нимь

и пшениц@•

оста|вите е коупьно расти оубо

до ж#тв|•|

Рече ¨гь• притъ|ч@ си\

подо|бьно ~сть

ц¨рь|стви~ н¨бсьно~• | ч¨лкоу сhавъшоу добро~ chм#• на | селh сво~мь съ|п#mемъ же ч¨лко|мъ

приде врагъ | ~го• и въсh" плh|велъ

посрhдh пь||шениц# и оти|де

~гда же проz#|бе трhва•

и плодъ | сътвори•

тъгда | "вис# и плhве|лъ пришьдъ|ше же раби госпо|дина• рhш# ~|моу ¨ги• не добро | ли сhм# сh"лъ | ~си на селh сво~|мь• отък@доу | оубо имать плh|вел| онъ же рече | имъ

врагъ ч¨лкъ | то сътвори

они | же рhш#

хоmе|ши ли да шьдъ|ше

въzберемъ ~ |

онъ же рече ни•

е|да како въстьрь|zаюmе плhвел|•| въстьрьгнете съ | нимь

и пьшени|ц@

оставите коу|пьно расти• обо|~

до ж#тв|•

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.