Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Повідомлення

Повідомляю, що досудове слідство у кримінальній справі за об­винуваченням гр. Сушко І. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, де Ви визнані потерпілою, закінчено, і об­винувачений підлягає відданню до суду.

Роз'яснюю, що Ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи, для чого Вам необхідно прибути 25 квітня 2006 р. на

10-ту годину ЗО хв в кабінет № 24 Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві до ст. слідчого Головка П. С.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Головко Л. С.)

Коментар.

Згідно з вимогами ст. 217 КПК України, слідчий, визнавши до-судове слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, повідомляє про це потерпіло­го та його представника, цивільного позивача, цивільного відпові­дача або їх представників і роз'яснює їм їх право ознайомитися з ма­теріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.

У разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати по­терпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільно­му відповідачеві або їх представникам можливість ознайомитися з ними. Цивільний відповідач може знайомитися з матеріалами спра­ви в межах, передбачених ч. 2 ст. 51 КПК України.

Зазначені особи мають право робити виписки із справи і заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий приймає рі­шення за правилами, передбаченими ст. 129 КПК України.

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які бе­руть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення зазна­ченим особам не пред'являються.

Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення оформлюється протоколом з додержан­ням правил ст. 220 КПК України.

Зразок протоколу оголошення потерпілому

про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи

Протокол

оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи

м. Київ 25 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Головко П. С. у кабінеті слідчого,

у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві із додержанням вимог ст. 217 КПК України оголосив Шевченко Ніні Степанівні, що досудове слідство у кримінальній справі № 12-2229, у якій вона визнана потерпілою, закінчено й обвинувачений за ч. 2 ст. 186 КК України Сушко Іван Вікторович підлягає відданню до суду-

Водночас їй роз'яснено, що згідно зі ст. 217 КПК України вона вправі ознайомитися з матеріалами справи, робити виписки зі спра­ви, заявляти клопотання про доповнення слідства.

Потерпіла Шевченко Н. С заявила, що вона бажає ознайомити­ся з матеріалами кримінальної справи.

Згідно з бажанням потерпілої Шевченко Н. С їй для ознайом­лення була надана кримінальна справа № 12-2229 у підшитому і пронумерованому вигляді в одному томі на 117 аркушах.

Потерпіла Шевченко Н. С у кабінеті слідчого у період з 11-ї го­дини до 14-ї години ЗО хв ознайомилась з матеріалами криміналь­ної справи і заявила, що з матеріалами кримінальної справи ознайо­милась повністю, клопотань немає, слідство доповнити нічим не може.

Протокол прочитано потерпілою, записано правильно.

Потерпіла Підпис (Шевченко Н. С.)

Підпис (Головко П. С.)

Ст. слідчий капітан міліції

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.