Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Підписка про невиїзд

м. Київ 17 квітня 2006 р.

Я, Лиштва Іван Іванович, зареєстрований та проживаю у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, даю цю підписку слідчому слідчого відділу Со-лом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Коро­лю В. В. про те, що зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства та су­ду по кримінальній справі з обвинувачення мене у скоєнні злочину, пе­редбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу слідчого.

Мені оголошено, що у разі порушення даної мною підписки про невиїзд вона може бути замінена відповідно до вимог ст. 151 КІІК України більш суворим запобіжним заходом.

Обвинувачений Підпис (Лиштва І. І.)

Підписку відібрав слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

Зразок зобов'язання обвинуваченого з'являтися

за викликом і повідомляти про зміну свого

місця перебування

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну свого місця перебування

м. Київ 10 лютого 2006 р.

Я, Васюков Петро Степанович, зареєстрований та мешкаю у м. Києві, вул. Потапенка, 31, кв. 12, відповідно до ч. З ст. 148 КПК України зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства і розгля­ду справи за обвинуваченням мене у вчиненні злочину, передбаче­ного ст. 195 КК України, у суді, при зміні місця мешкання негайно повідомляти про це слідчого чи суд, а також своєчасно з'являтися до слідчого і в суд за їх викликом.

Обвинувачений Підпис (Васюков П. С.)

Зобов'язання відібрав

слідчий лейтенант міліції Підпис (Зелінський О. П.)

Зразок клопотання (заяви) слідчому щодо

обрання стосовно обвинуваченого

(підозрюваного) запобіжного заходу

у вигляді застави

Ст. слідчому СВ Шевченківсько­го РУ ГУ МВС України в м. Киє­ві майору міліції Педешку О. М.

гр. Радченко Раїси Іванівни, яка зареєстрована і мешкає в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1

ЗАЯВА

У зв'язку з розслідуванням кримінальної справи відносно мого сина - Радченка Володимира Павловича, який затриманий за пі­дозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, та вирішенням питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу, прошу Вас не застосовувати до сина запобіжний захід - три­мання під вартою, а обрати запобіжний захід у вигляді застави і вва­жати мене добровільним заставодавцем. Зобов'язуюся суму застави внести у встановлених законом розмірі і строк.

Заставодавець Підпис (Радченко Р. І.)

1 серпня 2005 р.

Зразок постанови про застосування

до обвинуваченого запобіжного заходу

у вигляді застави

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

м. Київ 1 серпня 2005 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни в м. Києві майор міліції Педешко О. М., розглянувши матері­али кримінальної справи № 101001 за обвинуваченням Радченка Володимира Павловича, 18 червня 1972 року народження, уро­дженця м. Севастополя, українця, громадянина України, має освіту середню, не працює, одруженого, має на утриманні трьох неповно­літніх дітей, раніше не судимого, який зареєстрований і мешкає

в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1, у вчиненні злочину, передбачено­го ч. 2 ст. 189 КК України,

встановив:

28 липня 2006 р. близько 23-ї години в квартирі № 3 будинку № 6, на вулиці Гречка у м. Києві Радченко В. П. під погрозою на­сильства над гр. Майстренком С. П. та членами його сім'ї вимагав передачі йому 4000 гри.

ЗО липня він був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

1 серпня 2005 р. Радченку В. П. було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Цього ж дня від захисника Радченка В. П.- адвоката Київської обласної колегії адвокатів, Листухи А. М., надійшло клопотання про обрання стосовно Радченка В. П. запобіжного заходу у вигляді за­стави. Аналогічне клопотання надійшло і від матері Радченка В. П.-Радченко Р. І., яка взяла на себе зобов'язання заставодавця.

Беручи до уваги, що Радченко В. П. зареєстрований і має постій­не місце проживання, на його утриманні перебуває троє неповно­літніх дітей, раніше не судимий, страждає на захворювання серце­во-судинної системи, вважаю, що його явка до слідчого і в суд може бути забезпечена запобіжним заходом у вигляді застави, і ці клопо­тання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 148, 150, 154-1

КПК України,

постановив:

  1. Застосувати до обвинуваченого Радченка Володимира Павло­ вича запобіжний захід у вигляді застави.

  2. Установити суму застави у розмірі 17 000 грн. (сімнадцять ти­ сяч) гривень, які підлягають внесенню в касу фінвідділу Шевчен­ ківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для зарахування на депо­ зитний рахунок № 003035304015 в Київському міському управлін­ ні НБУ в триденний термін з часу оголошення.

  3. Роз'яснити Радченку В. П., що в разі невнесення застави в триденний термін, відлучення з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи суду, неявки без поважних причин до слідчого чи в суд, а також перешкоджанні встановленню істини в криміналь­ ній справі, вчиненні іншого злочину, цей запобіжний захід може бу­ ти змінено на більш суворий - взяття під варту, а внесена застава звернена в дохід держави.

  4. Постанову оголосити обвинуваченому Радченку В. П. та заста­ водавцеві Радченко Р. І.

  5. Копії постанови направити у фінвідділ Шевченківського

РУ ГУ іМВС України в м. Києві для прийняття застави на депозит, а також прокурору Шевченківського району м. Києва.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України із м. Києві майор міліції (Підпис) Педешко О. М.

(Підпис) Радченко В. П. (Підпис) Радченко Р. І.

Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

Примітка.

20 листопада 1996 року Законом України № 530/96-ВР, із зміна­ми, внесеними згідно із Законом № 2670-111 від 12.07. 2001 р., Кри­мінально-процесуальний кодекс України доповнено ст. 154-1, якою розширено перелік запобіжних заходів пунктом 3 ст. 149 КПК Ук­раїни - застава.

Як і інші запобіжні заходи, заставу слід застосовувати з ураху­ванням тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, його віку, стану здоров'я, сімейного стану.

Важливою обставиною при обранні запобіжного заходу у вигля­ді застави, є матеріальне становище особи, стосовно якої він засто­совується.

Застава як запобіжний захід полягає у внесенні на депозитний рахунок органу досудового розслідування або суду підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншими фізичними чи юридичними особами грошей чи передачі їм інших матеріальних цінностей з ме­тою забезпечення належної поведінки, виконання зобов'язання не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасово­го перебування без дозволу слідчого чи суду, явки за викликом до органу розслідування і суду особи, щодо якої застосовано запобіж­ний захід.

Предметом застави можуть бути як грошові суми, так і інші мате­ріальні цінності (рухоме і нерухоме майно). Якщо предметом заста­ви є майно, слід пересвідчитись, що воно належить заставодавцеві.

Слідчий, обираючи такий запобіжний захід, виносить мотивова­ну постанову, яку оголошує під розписку підозрюваному або обви­нуваченому. Якщо підозрюваний або обвинувачений заставу вно­сить сам, йому слідчий повідомляє номер депозитного рахунку, на який необхідно перерахувати кошти та суму застави. В постанові зазначаються анкетні дані особи, яка вносить заставу, сума застави,

дані про депозитний рахунок і попередження, що цей запобіжний захід може бути застосований лише після внесення застави.

У постанові слід вказувати строк внесення застави в межах 10 днів з моменту оголошення постанови заставодавцеві. В разі не­внесення застави в установлений слідчим термін, слід обирати ін­ший запобіжний захід.

Після того як обвинувачений (підозрюваний) пред'явить слідчо­му документ, що свідчить про внесення коштів на депозитний раху­нок, цій особі слідчий оголошує складене ним зобов'язання під роз­писку.

Якщо застава за підозрюваного (обвинуваченого) вноситься ін­шою особою, крім зобов'язання підозрюваного чи обвинуваченого, необхідно, щоб заставодавець перед обранням запобіжного заходу подав слідчому клопотання (заяву) про застосування до обвинува­ченого чи підозрюваного цього запобіжного заходу і взяв на себе письмове зобов'язання з внесення застави, а після обрання запобіж­ного заходу у вигляді застави - зобов'язання, в якому роз'яснюєть­ся, у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвинувачується осо­ба, стосовно якої обирається цей запобіжний захід, які на нього по­кладаються зобов'язання в зв'язку з обранням цього запобіжного заходу та що, в разі невиконання обвинуваченим чи підозрюваним своїх зобов'язань, заставу буде звернено в дохід держави, і що в цьо­му випадку заставодавець повинен забезпечити явку обвинувачено­го чи підозрюваного, за якого він поручився і вніс заставу до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного заходу на

інший.

Щодо особи, яка перебуває під вартою, застава може бути засто­сована до направлення справи в суд тільки з дозволу судді, який дав санкцію на арешт. В постанові про зміну запобіжного заходу на за­ставу необхідно вказувати, що виконання постанови настає лише після внесення застави.

Якщо предметом застави є не грошові суми а, наприклад, автома­шина, коштовності, квартира, будинок, слідчому необхідно діяти таким чином:

а) автомашину, на час дії запобіжного заходу, необхідно постави­ти на стоянку місцевого підрозділу ДАІ чи передати під розписку на зберігання юридичній чи фізичній особі, попередивши про кри­мінальну відповідальність за ст. 388 КК України, а також направи­ти повідомлення в МРВ ДАІ за місцем постановки даного транс­портного засобу на облік про те, що цей транспортний засіб перебу­ває під заставою і його відчуження заборонене;

б) коштовності на час дії застави необхідно здати в банк на збе­ рігання за відповідною постановою;

в) у разі використання як застави квартири чи будинку, слідчий направляє про це повідомлення в БТІ і державну нотаріальну кон­ тору за місцем розташування цієї квартири чи будинку про те, що ця квартира чи будинок перебувають під заставою і відчуженню не підлягають.

Після закінчення розслідування, в додатку до обвинувального висновку - довідці про рух кримінальної справи обов'язково вказу­ються обраний запобіжний захід, сума внесеної застави, де вона перебуває і реквізити депозитного рахунку. Враховуючи, що заста­водавець може бути викликаний до суду для давання показань що­до застави,- вказувати його в списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання.

Зразок зобов'язання обвинуваченого щодо

внесення суми застави та дотримання

ним вимог ст. 154-1 КПК України

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

м. Київ 1 серпня 2005 р.

Підпис (Радченко В. П.) Підпис (Педешко О. М.)

Я, Радченко Володимир Павлович, 18 червня 1972 р. народжен­ня, зареєстрований і мешкаю в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1, даю це зобов'язання органу слідства в тому, що зобов'язуюсь в разі за­стосування до мене запобіжного заходу у вигляді застави 17 000 грн., із вказаного місця проживання без дозволу слідчого чи суду не відлучатися, з'являтися до слідчого чи суду на першу їх ви­могу, не займатися злочинною діяльністю, не перешкоджати вста­новленню істини в кримінальній справі. Мені роз'яснено, що, в разі порушення мною цього зобов'язання, запобіжний захід стосовно мене в порядку ст. 165 КПК України може бути змінено на суворі­ший, а внесена застава в повному обсязі буде звернена в дохід дер­жави в порядку ст. 154-1 КПК України.

Обвинувачений

Зобов'язання прийняв ст. слідчий майор міліції

Зразок зобов'язання заставодавця

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАСТАВОДАВЦЯ

1 серпня 2006 р.

м. Київ

Я, Радченко Раїса Іванівна, 28 червня 1945 р. народження, заре­єстрована і мешкаю в м. Києві, вул. Пушкіна, буд. 33, кв. 1, вносячи в порядку ст. 154-1 КПК України заставу за обвинуваченого у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, Радченка Во­лодимира Павловича, 18 червня 1972 р. народження, який зареєст­рований і мешкає в м. Києві, вул. Пушкіна, буд. 33, кв. 1, даю це зо­бов'язання органу слідства в тому, що Радченко В. П. не буде відлу­чатися з указаного місця проживання без дозволу слідчого чи суду, буде з'являтися до слідчого чи суду на першу їх вимогу, не буде зай­матися злочинною діяльністю, не буде перешкоджати встановлен­ню істини в кримінальній справі.

Мені роз'яснено, що в разі невиконання Радченком В. П. вказа­них зобов'язань, запобіжний захід стосовно нього в порядку ст. 165 КПК України може бути замінений на суворіший, а внесена мною застава буде в повному обсязі звернена в дохід держави в порядку, передбаченому ст. 154-1 КПК України.

Мені також роз'яснено, що я можу відмовитися від взятих на се­бе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави. У цьому випадку я повинна забезпечити явку підозрюва­ного, обвинуваченого, підсудного до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного заходу на інший. Застава повертаєть­ся лише після обрання нового запобіжного заходу.

Підпис (Радченко Р. І.)

Заставодавець

Зобов'язання прийняв ст. слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС у м. Києві майор міліції

Підпис (Педешко О. М.)

Зразок постанови про вжиття заходів щодо збереження майна та житла ув'язненого

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.