Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Постанова

про визнання особи законним представником неповнолітнього потерпілого

м. Київ 15 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Гончаренко С. О., розглянувши ма­теріали кримінальної справи № 05-287 за фактом відкритого заво-лодіння індивідуальним майном неповнолітнього Дорожкіна Р. Г.,

встановив:

13 березня 2006 р., близько 14-ї години на території Київського зоопарку, розташованого на пр. Перемоги, 32, двоє, не встановлених слідством неповнолітніх, підійшли до неповнолітнього Дорожкіна Романа Григоровича, 17 квітня 1991 р. народження, погрожуючи йому фізичним насильством, відкрито заволоділи його кросівками вартістю 35 грн. та наручним чоловічим годинником марки «Елект-роніка-5» вартістю 15 грн.

Беручи до уваги, що потерпілий Дорожкін Р. Г. не може у повно­му обсязі користуватись процесуальними правами, передбаченими ст. 49 КПК України, у зв'язку з неповноліттям, керуючись стаття­ми 49, 52 та 122 КПК України,

постановив:

1. Визнати гр. Дорожкіну Лідію Григорівну - матір неповноліт-

його законним представником,

нього потерпілого Дорожкіна Р. про що їй повідомити.

Ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Гончаренко С. О.)

Постанову мені оголошено 15 березня 2006 р. і роз'яснено, що я як законний представник неповнолітнього потерпілого маю права: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитись з усіма матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилося,- після призначення справи /до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді, за­являти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнан­ня, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.

У випадках, визначених Кримінально-процесуальним кодексом, потерпілий має право під час судового розгляду особисто або через свого представника підтримувати обвинувачення. Потерпілий мо­же брати участь у судових дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпі­лого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

Законний представник

неповнолітнього потерпілого Підпис (Дорожкіна Л. Г.)

Постанову оголосив і права роз'яснив

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Гончаренко С. О.)

Глава III

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ. ЗАСТОСУВАННЯ МІРИ ЗАПОБІЖНОГО

ЗАХОДУ

Зразок протоколу про забезпечення підозрюваному права на захист

Протокол

про забезпечення підозрюваному права на захист та роз'яснення вимог ч. і ст. 63 Конституції України

м. Київ 14 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Сімак О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12-1113, порушеної за фактом крадіжки чу­жого майна,

встановив:

14 лютого 2006 р., о 12-й годині ЗО хв гр. Кліменцова Світлана Андріївна у тролейбусі маршруту № 5 на зупинці тролейбусу «Ст. метро «Берестейська» вчинила таємну крадіжку гаманця, вартістю 90 грн., в якому були гроші в сумі 400 грн., із сумки гр. Сімко Т. В. Після вчинення крадіжки була затримана праців­никами міліції. Викрадене у неї вилучене та передане за належ­ністю.

14 лютого 2006 р., о 15-й годині ЗО хв гр. Кліменцова Світлана Андріївна затримана в порядку ст. 115 КПК України.

Керуючись ч. 2 ст. 21 КПК України, до першого допиту підозрю­ваній Кліменцовій С. А. в якості підозрюваного в період з 15-ї годи­ни 50 хв до 16-ї години 15 хв роз'яснено її право мати захисника та побачення з ним від моменту затримання.

Підозрюваній Кліменцовій С. А. також роз'яснено зміст ста­тей 44, 45, 46, 47 КПК України, які регламентують порядок участі захисника у кримінальному процесі.

Ознайомившись з правом підозрюваного мати захисника та по­бачення з ним від момент}' затримання, а також ознайомившись зі змістом статей 44, 46, 47 КПК України, підозрювана Кліменцова

Світлана Андріївна заявила, що зазначені права їй зрозумілі, вона бажає мати захисника і побачення з ним до першого допиту.

Окрім цього Кліменцовій С А., відповідно до ч. 1 ст. 63 Консти­туції України, роз'яснено, що вона не несе відповідальності за від­мову давати показання щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (батьків, рідних братів та сестер, діда, баби, внуків).

Ознайомившись зі змістом ч. 1 ст. 63 Конституції України, Клі­менцова заявила, що положення ч. 1 ст. 63 Конституції України їй зрозумілі і вона не відмовляється давати показання.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Підозрювана

Підпис (Кліменцова С. А.)

Протокол склав ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Сімак О. В.)

Примітка. Відповідно до ст. 46 КПК України, підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент прова­дження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного за­хисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того самого чи іншого захисника в подальших стадіях процесу.

При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слід­чий складають протокол із зазначенням мотивів відмови, а суд за­значає про це в протоколі судового засідання. Про прийняття від­мови від захисника чи відхилення її особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.

Відмова від захисника у випадках, зазначених у ст. 45 цього Кодексу, може бути прийнята, лише коли підозрюваний, обвинува­чений, підсудний, засуджений чи виправданий обґрунтують її мо­тивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд визнають та­кими, що заслуговують на увагу. У цьому випадку захисник замі­нюється іншим у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Прийнявши рішення про усунення захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від виконання обов'язків, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд роз'яснюють підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його право запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії розслідування справи не менше ніж добу, а в стадії судового розгляду справи - не менше ніж три доби. Якщо у випадках, передбачених ст. 45 цього

Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих строків не запросять іншого захисника, особа, яка провадить ді­знання, слідчий чи суддя постановою, а суд - ухвалою самі призна­чають захисника.

Заміна одного захисника іншим, крім випадків, передбачених ст. 61 цього Кодексу, може мати місце тільки за клопотанням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій ста­дії процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю захисника, якого замінено.

Зразок протоколу про відмову від захисника

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.