Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗРОБЛЕНО!.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.07.2019
Размер:
317.37 Кб
Скачать

54

ЗМІСТ

ВСТУП ……….. 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ………..5

1.1 Дослідження ринку піротехнічної продукції ………..5

1.2 Характеристика продукції за видами … …..11

1.3 Характеристика підприємства ……….14

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ

В РЕСУРСАХ ..….….15

2.1 Визначення виробничої програми ….…...15

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі ….…...18

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці……………………………….………………………….…...23

2.4. Розрахунки витрат основного капіталу ………25

2.5. Оцінка потреби в оборотних фондах 32

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Севмолконсервзавод» ………34

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства ………34

3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості… …35

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства……………………………39

3.4. Розрахунок балансу підприємства 41

ВИСНОВКИ ………48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………51

Вступ

В умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає підприємство, оскільки саме на цьому рівні створюються необхідні для суспільства життєві блага.

Стійке фінансове положення промислового підприємства, діючого в умовах ринкової економіки може бути забезпечено за умови постійного удосконалення та розширення виробництва з метою випуску продукції, що відповідатиме динамічно змінному попиту споживачів. Забезпечити цю відповідність можливо тільки на основі ефективного планування виробничої програми промислового підприємства.

Промислове підприємство для досягнення своїх виробничих цілей використовує певні ресурси. Саме виробнича програма визначає завдання підприємства щодо виробництва та реалізації продукції, потребу у матеріальних ресурсах, сировині, чисельності робітників.

Тому актуальність вибраної теми полягає у тому, що дослідження її за окремими розділами на прикладі ЗАТ «Севмолконсервзавод» дозволяє оволодіти навиками об’єктивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися приймати самостійні, економічно обґрунтовані рішення в сфері економічної діяльності господарюючого суб’єкта, що є особливо важливим для успішного управління підприємством.

Мета курсової роботи – розробка та обґрунтування виробничої програми ЗАТ «Севмолконсервзавод», дослідження та оцінка ефективності діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження – економічна діяльність з виробництва згущеного молока Закритого акціонерного товариства «Севмолконсервзавод».

Предмет дослідження - основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:

– проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ «Севмолконсервзавод», її конкурентоспроможність, дослідити ринок морозива, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;

– обгрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;

– зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Севмолконсервзавод»: розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва морозива ЗАТ «Севмолконсервзавод» та шляхів досягнення її найбільшої ефективності

При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MS Excel.

Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.

Розділ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

    1. Дослідження ринку молочної продукції

Виробництво молочних консервів і сухих молочних продуктів є найбільш індустріальною галуззю молочної промисловості. Консервування молока, вершків та інших молочних продуктів проводять з метою збільшення строку зберігання і розширення асортименту. Воно пов'язане також з сезонністю отримання молока. Виготовлення молочних консервів і сухих молочних продуктів дозволяє використати всі корисні речовини молока. Це виробництво є практично безвідходним.

Але разом з тим ринок молочних консервів і сухих молочних продуктів все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості є головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники молочних консервів і сухих молочних продуктів все частіше почали відходити від класичної рецептури молочних консервів і сухих молочних продуктів, яке припускає використання тільки молочних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість молочних консервів і сухих молочних продуктів, в той же час їх використання веде до змін традиційного смаку молочних консервів.

Оскільки на сьогоднішній день на українському ринку функціонує дуже багато виробників молочних консервів і сухих молочних продуктів, для того щоб встояти в конкурентній боротьбі та зайняти відповідну частку ринку, особливу увагу ЗАТ «Севмолконсервзавод» буде приділяти якості та відповідності ціни на продукцію.

Зростання виробництва молочних консервів спостерігається з 2004 року. До 2003 року обсяги виробництва коливалися несуттєво – у 2003 році було вироблено 80,6 тис.тонн молочних консервів, що лише на 13,8% перевищує аналогічний показник 1995 року.У 2006 - 2007 рр. частка витрат на молочні продукти становила 15% від загальних витрат на харчування. Протягом 2003-2008 рр. виробництво молока і вершків згущених зросло на 42,1% та у 2008 році склало за попередніми даними 114,5 тис.т. Але негативна динаміка виробництва молочних консервів почалася з 2009 р. Було вироблено близько 74 тис.т. згущеного молока, що на 35% нижче аналогічного періоду в 2008 р. Тенденція спаду обсягів виробництва спостерігається і в 2010 році, яка сягає близько 49 тис.т., що порівняно з 2008 року складає 58 %. На основі даних про обсяг виробництва за період 1993-2010 рр. та використовуючи метод прогнозування за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний методи провів прогнозування рівня 2011 року. Обсяг виробництва в Україні у 2011 році буде в діапазоні від 43,91 тис. т до 74,77 тис. т. (рис. 1.1) [1].

Рисунок 1.1 – Динаміка виробництва молока та вершків згущених в Україні за період 1995 – 2010 рр., тис.тонн.

Внутрішній ринок молочних консервів у період 2003-2008 рр. є досить насиченим і зростання обсягів виробництва відбувався значною мірою за рахунок експорту, питома вага якого на сьогодні складає 12-13%. Тому саме за цей період спостерігалася переважнопозитивна динаміка зростання виробництва молока та вершків згущених. Виняткомстав 2006 рік, який характеризувався подорожчанням продукції, сповільненнямспоживання та скороченням обсягів експорту молочних консервів внаслідоквведення Російською Федерацією ембарго на ввезення м’ясо-молочної продукції.У 2006 році виробництво молочних консервів зменшилося на 7,0%, але у 2007 році– зросло на 15,6%, що пов’язано зі збільшенням експорту до країн Середньої Азії таКавказу.

Але у період з 2009-2011 рр. спостерігається негативна динаміка спаду обсягів виробництва згущеного молока в Україні, що обумовлено зниженням рівняспоживання цього продукту харчування. Головна причина полягає у збільшенні роздрібних пропозицій таких продуктів харчування, які по відношенню до згущеного молока є субститутами. Частка кінцевого споживача вструктурі ринку споживанняпоступово зменшується, що посилює прагнення виробників виходити і закріплюватисяна зовнішніх ринках збуту, посилюючи експортну складову в обсягах виробництва. З іншого боку, зберігається позитивна динаміка закупівель згущеного молока промисловими споживачами, які використовують цей продукт харчування в якості інгредієнта та добавки до випускаємих виробів. У першу чергу, попит на згущенемолоко вцьому сегменті ринку споживання формують кондитерські компанії.

В асортиментній лінійці підприємств переважає згущене молоко, як без вмісту рослинних білків, так і з їх добавками, а також продукція з какао і кавовими наповнювачами. Основу виробництва складає фасована продукція. Разом з традиційною упаковкою в жерстяні банки, частка продукції проводиться в дрібно- фасованому вигляді – тюбики, пластикові стаканчики, паперові пакети [2].

В Україні виробництвом молочних консервів займаються близько 30 підприємств. Наразі існує тенденція до скорочення кількості операторів, здатних випускати достатньо високі обсяги цього продукту. Великих виробників налічується близько десяти комбінатів і молочних заводів. При цьому на чотири з них припадає більше половини загального обсягу виробництва молочних консервів в Україні— «Первомайський молочно-консервний комбінат», ЗАТ «Белікский молоко-консервний комбінат», ЗАТ «Лозівський молочний завод», а також ВАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат». Сумарна частка цих виробників з випуску молочних консервів становить приблизно 65%. На рисунку 1.2 представлена питома вага обсягів виробництва молочних консервів підприємств на ринку України [18].

Рисунок 1.2 – Питома вага підприємств-виробників молочних консервів на ринку України, 2010 рік

На відміну від багатьох інших молокопродуктів, випуск молочних консервів вимагає багато сировинних компонентів. Окрім молока, використовується також цукор, різні добавки, наповнювачі тощо, а також жерсть для фасування. А отже, вартість молочних консервів залежить не лише від ринкової вартості сирого молока. Залежно від кон’юнктури ринку молока, цукру, жерсті, а також від внутрішнього і зовнішнього попиту на готову продукцію, ціна на молочні консерви в Україні з року в рік істотно змінюється. Дуже часто індикатором рівня внутрішніх оптових цін на молочні консерви є експортні ціни. При продажі на внутрішній ринок великими оптовими партіями ціна, як правило, на 15% вище за експортну [2].

У 2009 році різких коливань на ринку молочних консервів не відбувалося. Закупівельні ціни на сире молоко були вищими за рівень 2008 року, проте після зниження навесні зберігалися майже на постійному рівні. Ціни на сухе молоко були нижчими за ціни 2008 року, що пов’язано з впливом кон’юнктури на світовому ринку, ціни на цукор дещо перевищували рівень 2008 року, але були досить стабільними [5].

Отже, загалом кон’юнктура сировинних ринків була сприятливою для виробниківмолочної консервації. Експортні ціни на молочні консерви мали хвилеподібну динаміку. Найвищий рівень цін зафіксовано у травні та листопаді 2010 року.

В умовах зниження завантаження потужностей з виробництва молочних консервів і зниження попиту на цю продукцію на внутрішньому ринку виходом для виробників є посилення експорту. За даними дослідження «Союз-Інформ», в 2010 р. експорт згущеного молока склав 33,226 тис. т, або 45% від випуску продукту. У 2009 р. цей показник був значно оптимістичніше — близько 46 млн. т. Таке зниження можна пояснити зі зниженням випуску згущеного молока. В результаті в порівнянні з 2009 р. експорт знизився на 13 тис.т, або більш ніж на 7%.

З 2005-го по 2010 р. експорт згущеного молока стрімко знижувався. З найвищого показника в 2005 р. на рівні 97 тис. т він впав у 2010 р. до 33,2 тис. т, що вказує на стагнацію галузі, оскільки зниження поставок не перекривалося збільшенням продажів на внутрішній ринок. Крім того, підтверджує падіння цього ринку спадна тенденція по виробництву консервованого згущеного молока [15].

З 2005 р. до 2008 р. імпорт згущеного молока в Україні поступово зростав, але перед кризою — у 2008 р. — він не перевищив 312 т. Разючий стрибок в обсягах поставок стався в 2009 р. — в Україну в цей період було завезено понад 10 тис. т продукції. Криза змусила конкурентів з інших країн шукати у нас ринки збуту. Але вже в 2010 р. Імпорт показав спадний тренд. Поставки в минулому році знизилися вдвічі — до 4,917 тис. т. За перше півріччя 2011 р. обсяг імпорту в натуральному вираженні склав 1,6 тис. т. Це дає підставу прогнозувати, що за підсумками поточного року в Україну буде ввезено ще менше згущеного молока [3].

Виручка від імпорту учасників ринку в 2005 р. становила всього $129 тис. і лише в 2007 р. перевищила $1 млн. в ході поступального зростання. 2009 р. став переломним в плані виручки так само, як і в обсягах поставок. З 2008-го по 2009 р. імпорт у грошовому вираженні зріс з 1,075 млн. до 13,6 млн. — в 12 разів. З 2010 р. виручка імпортерів на ринку Україні почала знижуватися і досягла 9,4 тис. т.

У 2010 р. імпортером згущеного молока на український ринок стала Білорусь. У тоннажі поставки цієї країни склали 3,1 тис. т, що є максимальним показником в рейтингу країн-імпортерів. Частка Білорусі в імпорті склала 63%. Слідом за нею замикають трійку лідерів Польща з показником 700 т, Канада — 610 т, і Казахстан — 200 т. За підсумками січня-червня 2011 р. в Україну завезено 1,6 тис. т продукції на суму 4,4 млн. грн. Темпи ввезення продукції вказують на те, що імпорт може в цьому сезоні перевищити торішні показники [15].

Надалі можна прогнозувати збереження обсягів споживання молочних консервів в Україні, а отже, очікувати на цьому ринку певної стабільності, проте, слід зазначити досить суттєву залежність виробників від обсягів експорту молочних консервів.

1.2. Характеристика продукції за видами

Основною продукцією, яку виготовляє ЗАТ “ Севмолконсервзавод ”, є згущене незбиране молоко з додаванням цукру, сухе знежирене молоко та згущене молоко з додаванням какао-порошку. У таблиці 1.1 наведені дані про вміст поживних речовин у продукції заводу за видами [8].

Таблиця 1.1 ‑ Склад компонентів основних видів молочних консервів 

Найменування продукції

Масова частка основних речовин

Вода

Білок

Жири

Лактоза

Сахароза

Молоко незбиране з цукром

26,5

7,2

8,5

12,5

43,5

Какао зі згущеним молокомі з цукром

27,2

8,2

7,5

11,4

43,5

Сухе знежирене молоко

4,0

37,9

1,0

50,3

Для виробництва сухого знежиреного молока технологія виробництва поділяється на наступні стадії: першою є прийомка, оцінка, очищення та зберігання сировини. Друга стадія – це пастеризація, згущення, сушка та охолодження сухого знежиреного молока, а в кінцевому результаті вже готову продукцію оприбутковують на склад. Детальніша технологія виробництва відображена на рисунку 1.3.

Для виробництва згущеного молока потрібно очистити, згустити, просушити та охолодити уже згущене молоко, а вже потім відправити готову продукцію на склад. Більш детальна технологія виробництва відображена на рисунку 1.4.

Рисунок 1.3 – Технологічний процес виробництва сухого знежиреного молока

Рисунок 1.4 – Технологічний процес виробництва згущеного молока

Згущені молочні продукти з цукром і харчовими наповнювачами виробляють за технологічною схемою виробництва згущеного молока з цукром. Особливості технології: попередня підготовка наповнювачів (какао-порошок,), витяг екстрактивних речовин, внесення какао-цукрового сиропу, в вакуумні апарати на останній стадії згущення або в вакуум-охолоджувачі (рис. 1.5) [9].

Рисунок 1.5 – Технологічний процес виробництва згущеного молока з додаванням какао-порошку

Для забезпечення якості продукції ЗАТ «Севмолконсервзавод», приділяє досить велику увагу сировині, яку постачають з регіонів із максимально сприятливою екологією, та застосовує найновіше обладнання для виготовлення згущеного та сухого знежиреного молока. Кожна партія молока проходить повну перевірку на фізико-хімічні та органолептичні показники. Також дане підприємство не застосовує консервантів та харчових добавок з метою збереження натурального смаку та високої якості продукції. Продукція випускається в жерстяних банках, герметичне запакування яких максимально надійно забезпечує зберігання продукту з дати виготовлення до кінцевої дати споживання. ЗАТ «Севмолконсервзавод» для фасування продукції використовує банку біло-синього кольору, на якій зазначається повна інформація про виробника, склад продукту, номер партії, дата виготовлення продукту та кінцева дата його споживання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.