Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗХасоби контолю финанс предприят.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
253.95 Кб
Скачать

22

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

САМОСТІЙНА РОБОТА

для самостійного виконання

з дисципліни Фінанси підприємств

спеціальності «Фінанси»

Виконав студент гр. 2Ф-10 ________________

Перевірив викладач Лебідь І.С.

Херсон – 2012 вступ

В умовах формування ринкової економіку зростає роль фінан­сів підприємств. Фінансова діяльність господарських суб'єктів здійснює значний вплив на фінансовий стан господарства держа­ки в цілому. Це вимагає підготовки фінансистів-економістів, що глибоко обізнані з теоретичних та практичних питань фінансової діяльності, можуть узагальнювати досвід країн з розвинутою рин­ковою економікою, творчо накреслювати плани, знаходити шляхи вирішення завдань щодо поліпшення фінансової діяльності вітчизняних підприємств та забезпечену їхньої фінансової стабілізації.

Мета дисципліни: здобуття студентами знань з організації фінансової діяльності підприємства, оволодіння методами оцінювання фінансового стану та фінансового планування; формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, з формування фінансових ресурсів, з фінансового планування, з організації фінансової діяльності підприємств; засвоєння основних положень дисципліни дає можливість студенту підготуватись до поглибленого вивчення основних напрямків в управлінні фінансовою діяльністю та фінансового менеджменту підприємств; виховна мета дисципліни полягає у формуванні громадських і професійно вагомих якостей майбутнього фахівця.

При вивченні дисципліни ставляться такі завдання:

- з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їхнього формування, організації фінансової діяльності підприємств;

- здобуття навичок здійснення розрахунків грошових надхо­джень, прибутку, його розподілу, впливу оподаткування на вико­ристання прибутку;

- визначення потреби в оборотних коштах, джерелах фінансу­вання відтворення основних виробничих засобів, їх ефективного використання;

- оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансово­го планування, санації підприємств.

Студенти повинні вміти:

- визначати сутність і функції фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування;

- проводити фінансові розрахунки

- використовувати методи фінансового планування;

- оцінювати фінансовий стан підприємств.

Дати відповідь на тестові питання:

 1. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?

 1. Сировину і основні матеріали;

 2. робочі машини і обладнання;

 3. прибуток і банківські кредити;

 4. виробничі запаси;

 5. цехову собівартість.

 1. Назвіть основні функції фінансів підприємств:

 1. розподільча, контрольна;

 2. розподільча, позикова, контрольна;

 3. розподільча, контрольна, поточна;

 4. розподільча,відтворювальна; 5) розрахункова, позикова.

 1. Який із наведених видів контролю здійснюється після завершення господарських операцій з метою виявлення негативних і позитивних сторін діяльності підприємства?

 1. попередній;

 2. поточний;

 3. послідовний;

 4. основний;

 5. державний.

4. Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:

 1. інвестиційний фонд;

 2. факторинг;

 3. фонд споживання;

 4. фонд для виплати дивідендів;

 5. інноваційний фонд.

 1. Яке з наведених визначень фінансових ресурсів є правильним?

 1. Кошти, вкладені у виробництво і які приносять прибуток після завершенні одного обороту;

 2. грошові фонди цільового призначення, які формуються у про­цесі розподілу і перерозподілу національного багатства сукупного суспільного продукту, національного доходу та використовують­ся у статутних цілях підприємства;

 3. грошове вираження вартості і зносу основних фондів, нема­теріальних активів;

 4. сукупність доходів від реалізації виробничого товару, доходів, від виконання робіт, надання послуг тощо;

 5. система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових коштів і доходів підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.