Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 21

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаш­товуються до будинку-інтернату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності вільних приміщень у бу-динку-інтернаті можуть утворюватись відокремлені від основного континген­ту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.

Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у будинку-інтернаті можуть прийматися до будинку-інтернату на тимчасове проживання терміном від одного до шести місяців, як на загаль­них підставах, так і на платній основі.

Прийняття до будинку-інтернату здійснюється за путівкою відповідно Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, го­ловних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держад­міністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту населен­ня Севастопольської міської держадміністрації, виданою на підставі: особис­тої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до бу­динку-інтернату; паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу); ме­дичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду; довідки про розмір призначеної пенсії; довідки про склад сім'ї за встановленою формою; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності гру­пи інвалідності).

Якщо особи, які проживають у будинку-інтернаті, потребують стаціонарної медичної допомоги (санаторно-курортного лікування), вони направляються до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.

За систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку (вжи­вання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, само­вільну відсутність у будинку-інтернаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення відповідно колегії Міністерства праці та соціаль­ного захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та со­ціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управ­ління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації. Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації підопічні переводяться до спеціального будинку-інтерна­ту (відділення).

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похи­лого віку та інвалідів утворюється у разі наявності фінансових ресурсів не підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Будівля спеціалізованого будинку складається з окремих, з усіма комуналь­ними зручностями, однокімнатних житлових приміщень, розрахованих на одну

506

Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб

особу або подружжя. Площа такого приміщення повинна бути достатньою для забезпечення відповідного рівня комфортності проживання з урахуванням мінімальної норми, встановленої відповідно до законодавства, та відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Крім житлових приміщень, у спеціалізованому будинку на нижніх поверхах будівлі можуть бути розміщені служби соціаль-но-побутового призначення і медичного обслуговування.

Орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про створення спе­ціалізованого будинку, встановлює з урахуванням потреб осіб, які прожива­ють у такому будинку, кількість працівників служб соціально-побутового при­значення і медичного обслуговування, а також визначає згідно із законодав­ством види та форми соціального обслуговування, перелік соціальних послуг, по надаються у спеціалізованому будинку, тарифи на такі послуги та способи їх надання. Будівля спеціалізованого будинку обладнується спеціальними за­собами та пристосуваннями для безперешкодного доступу до неї та всіх її при­міщень осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Видатки для функціонування спеціалізованого будинку, обслуговування та проведення поточного і капітального ремонту його будівлі, впорядкування та утримання прибудинкових територій здійснюються за рахунок коштів місце-вого бюджету або інших джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів, що надходять від плати за наймання житла, утримання будівлі та прибудинко-вої території.

Поточний ремонт житлових приміщень у спеціалізованому будинку прово­диться особами, які проживають у цих приміщеннях.

Право на отримання житлового приміщення у спеціалізованому будинку мають особи, які відповідно до законодавства належать до категорії ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, перебувають на соціаль­ному квартирному обліку для позачергового, першочергового та на загаль­них підставах забезпечення соціальним житлом, потребують соціального за­хисту та обслуговування і подали відповідну заяву. Протипоказанням для надання житлового приміщення у спеціалізованому будинку є наявність в осіб інфекційних, онкологічних захворювань IV клінічної групи, захворю­вань на наркоманію, алкоголізм, гостро виражених психічних захворювань, а також потреба у постійному сторонньому догляді та соціальному обслугову­ванні.

Житлове приміщення у спеціалізованому будинку надається особам на підставі рішення органу місцевого самоврядування, згідно з яким між органом місцевого самоврядування та особою, щодо якої прийнято рішення, укладаєть­ся договір найму соціального житла. Договір найму соціального житла розри­вається на вимогу органу місцевого самоврядування лише за рішенням суду.

Користування житловим приміщенням у спеціалізованому будинку є плат­ним. Розмір плати за користування житловим приміщенням у спеціалізовано­му будинку встановлюється органом місцевого самоврядування, що прийняв рішення про його утворення. Особам, які проживають у спеціалізованому бу-

507

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту