Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 19

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку випла­чується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною до дня досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновителям та опікунам допо­мога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, устано­ви, організації, до їх працевлаштування допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки ліквідацій­ної комісії.

Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприє­мствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарю­вання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, допо­мога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.

У разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду в режимі повного робочого часу зазначена допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічно­го віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що виплату за­значеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та пра­цюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується до­відкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається (виплачується) у повному розмірі.

Розмір допомоги по догляду за дитиною також неодноразово змінювався. Перша редакція статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачала таку допомогу в розмірі встановленого законом прожит­кового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Водночас слід мати на увазі, що розмір такої допомоги насправді регулював­ся ще й іншими нормами, які визначали його не від прожиткового мінімуму. а від рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Це значно знижувало розмір допомоги. Наприклад, у 2004 р., коли прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становив 324,49 грн, розмір допомоги дорівнював 42 грн 50 коп.

У пункті 3 "Прикінцевих положень" цього Закону (в редакції Закону Украї­ни від 25 березня 2005 р. № 2505-ІУ) встановлено перехідне положення, згідне з яким розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтею 15.

436

Державна допомога сім'ям з дітьми

визначається Верховною Радою України у законі про Державний бюджет Укра­їни на відповідний рік у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за 25 % зазначеного прожитко­вого мінімуму, азі січня 2006 р. — 50 % цього прожиткового мінімуму. При цьому на 2005 р. розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку незастрахованим особам становив 100 % від рівня забезпечен­ня прожиткового мінімуму, який був визначений у 90 грн.

Передусім необхідно зазначити, що ні Конституція України, ні Закон Укра­їни "Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії" не перед­бачають такого державного стандарту як "рівень забезпечення прожиткового мінімуму". Однак законами України про державний бюджет на відповідний рік саме цей стандарт застосовується для визначення розміру допомоги по до­гляду за дитиною.

Законом України від 20 грудня 2005 р. № 3235-ІУ було встановлено нове правило, згідно з яким у 2006 р. допомога по догляду за дитиною до досягнен­ня нею трирічного віку призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомі­сячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 грн, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці питання регулювала постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 311. Такі ж умови були передбачені і на 2007 р. статтею 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

Таким чином, з 1 січня 2006 р. був уведений новий механізм, який перед­бачає перевірку матеріального стану особи для призначення допомоги.

З 1 жовтня 2007 р. розмір такої допомоги для незастрахованих осіб стано­вив: мінімальний розмір — 90 грн, максимальний — 284 грн (50 % від 568 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб)).

Водночас Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) положення абзацу 3 ча­стини 2 статті 56, пункт 14 статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" у частині зупинення на 2007 рік дії статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визнані неконституційними і вони втратили чинність.

Отже, мали бути відновлені положення базового Закону України "Про дер­жавну допомогу сім'ям з дітьми", які на той час були чинними, щодо розміру допомоги на рівні прожиткового мінімуму для дитини до 6 років без перевірки матеріального стану особи для отримання такої допомоги.

З 1 січня 2008 р. набули чинності нові правила щодо розміру допомоги по догляду за дитиною. Законом України "Про Державний бюджет України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2007 р.

437

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту