Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 16

надбавки, виходячи з цього прожиткового мінімуму, з урахуванням встанов­леного відповідними комісіями, зазначеними у статті 2 цього Закону, відсотка надбавки. Перерахунок здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.

Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем проживання пенсіонера. Нараховані суми пенсій, які з тих чи інших причин своєчасно не були одер­жані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш як за три роки, що передували зверненню за їх одержанням.

Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органу, що призна­чає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Особам, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пенсія за особливі заслуги виплачується у повному обсязі. Ця норма була прийнята Законом України від 20 січня 2005 р.

Різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, на яку має право особа згідно із законом, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, і ці видатки включаються до переліку захищених статей видатків Державного бюджету України.

Рішення органу, що призначає пенсію за особливі заслуги, може бути оскаржене в судовому порядку.

16.3. Державні довічні стипендії окремим категоріям осіб

Указами Президента України засновано довічні державні стипендії окре­мим категоріям громадян, які мають визначні заслуги в окремих сферах су­спільної діяльності. Ці соціальні виплати подібні до додаткових пенсійних ви­плат, які надаються з коштів Державного бюджету України.

Зокрема Указом Президента України "Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури" від 14 лютого 1996 р. № 128/96 з метою стимулювання творчої праці діячів науки, освіти та культури України, засвід­чення їх видатних особистих досягнень засновано 1000 державних стипендій видатним діячам науки, освіти у розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для видатних діячів культури і мистецтва — у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. У межах цієї кількості стипендій установлено по 100 довічних державних сти­пендій для видатних діячів науки та видатних діячів освіти і 200 довічних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які до-сягли сімдесятирічного віку. Установлено, що зазначені державні стипендії виплачуються щомісячно незалежно від розміру одержуваної заробітної пла­ти, пенсії та не обкладаються прибутковим податком. Згідно з Указом Прези­дента від 23 січня 2006 р. № 58/2006 розмір державних стипендій, у тому числі

404

Державне пенсійне забезпечення

видатним діячам науки, освіти, культури та мистецтва з 1 січняІ0«06 р. становить 385 грн кожна.

Указом Президента України "Про заснування довічних державних стипендій учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 — І&45 років" від 17 травня 2000 р. № 689/2000 (зі змінами) з метою посилення державної підтримки учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 1*1*00 р. № 209 "Про додаткові заходи щодо відзначення 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років" засновано 100 довічних держав­них стипендій для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 1945 рр., які мають визначні заслуги і зробили вагомий внесок у роз­будову Української держави. Установлено, що довічні державні стипендії ви­плачуються зазначеним особам щомісяця у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання та не обкладаються прибут­ковим податком.

Згідно з Положенням про довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр., затвердженим Указом Президента України від 17 травня 2000 р. № 689 (у редакції Указу Президента України від 9 червня 2006 р. № 507/2006), на здобуття довічних державних сти­пендій можуть бути висунуті учасники бойових дій, які відзначені державними нагородами за заслуги у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр., зро­били вагомий внесок у розбудову Української держави і проживають в Україні.

Довічні державні стипендії призначає Президент України за поданням Ка­бінету Міністрів України. Пропозиції щодо призначення довічних державних стипендій подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством праці та соціальної політики України відповідно до клопотань Ради міністрів Автоном­ної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жавних адміністрацій з урахуванням пропозицій громадських організацій ве­теранів війни і реального матеріального стану кандидата.

Указом Президента України "Про довічні державні стипендії для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" від 12 жовтня 2004 р. № 1226/2004 І зі змінами) з метою посилення державної підтримки осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, засновано довічні державні стипендії для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, нагороджених чотирма і більше меда­лями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього зван­ня за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941 —1945 рр. Установлено, що довічні державні стипендії виплачуються зазначеним особам щомісяця у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утри­мання. Згідно з Положенням про довічні державні стипендії для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, висунення кандидатів на отриман­ня довічних державних стипендій здійснюється центральними органами вико-

405

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту