Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 20

сім і та про неотримання такої допомоги в органах пращ та соціального захи­сту населення за місцем реєстрації.

Для призначення соціальної допомоги сім'ям, в яких є діти, що навчаються у вечірній школі з денною формою навчання, у вищому навчальному закладі або є слухачами курсів на контрактній основі, обстеження матеріально-побу­тових умов сім'ї обов'язкове.

Органи праці та соціального захисту населення для мети цього Закону ма­ють право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі інформацією органів Державної податкової адміністрації.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення до­помоги провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністер­ства праці та соціальної політики та інших міністерств від 15 листопада 2001 р. (із наступними змінами і доповненнями). Для обчислення суми доходів урахо­вуються доходи в грошовій та натуральній формах, а також в іноземній валюті за кордоном з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами. Враховуються заробітна плата, додаткові виплати, надбавки, премії, що перед­бачені системою оплати праці, стипендії, соціальні допомоги, доходи від зе­мельної ділянки тощо. У сукупному доході сім'ї враховується грошовий екві­валент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

При визначенні сукупного доходу органи, що призначають допомогу, корис­туються усіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи гро­мадян, у тому числі інформацією органів державних податкових адміністрацій.

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протя­гом десяти календарних днів і наступного після його прийняття дня надси­лається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї.

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках, коли:

  • працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціаль­ ної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують консультатив­ ної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);

  • з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела до існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за надан-

458

:

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

ннямдержавної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за увози, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складають­ ся лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, т сімей, у яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не прино- сить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких наладках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов'язкового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

  • сім'єю навмисне подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що залинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру.

Рішення про відмову в наданні державної соціальної допомоги має бути мотивованим і містити роз'яснення порядку його оскарження.

Призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 % її розміру в разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел до існування.

Розмір призначеної державної соціальної допомоги перераховується за заявою уповноваженого представника сім'ї.

У разі затвердження нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму розмір призначеної допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника сім'ї.

Державна соціальна допомога виплачується раз на місяць за місцем про­живання уповноваженого представника сім'ї державними підприємствами зв'язку чи перераховується на особовий рахунок уповноваженого представни­ка сім'ї в банківській установі.

Не отримана своєчасно з вини сім'ї державна соціальна допомога може бути отримана в наступному місяці, але не пізніше місяця після закінчення строку, на який вона призначена.

Затримка виплати державної соціальної допомоги з вини органу, що її при­значає чи виплачує, не допускається.

При переїзді сім'ї в іншу місцевість виплата призначеної державної соці­альної допомоги за попереднім місцем проживання припиняється.

Скарга на рішення органу праці та соціального захисту населення про при­значення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути подана до вищестоящого органу виконавчої влади або до суду.

459

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту