Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 19

107-VI були внесені зміни і частина перша статті 15 викладена у такій ре­дакції: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, вста­новленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гри­вень".

При цьому у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" встановлено, що допомога по догля­ду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що до­рівнює різниці між: з 1 січня 2008 р. — 50 %, з 1 січня 2009 р. — 75, з 1 січня 2010 р. — 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за по­передні шість місяців.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надаєть­ся на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взя­тих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога.

З 1 січня 2007 р. така допомога надається органами праці та соціального захисту як застрахованим, так і не застрахованим особам у системі соціального страхування.

19.5. Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) немає запису про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним орга­ном реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновите­ля) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

Якщо одинока мати, одинокий усиновитель (вдова, вдівець, мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті) уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом про­живає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей оди

438

Державна допомога сім'ям з дітьми

ноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої зона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави вне­сення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебуван­ня дитини на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, названа допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, вказана допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Якщо діти віком від 16 до 18 років навчаються, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки з місця навчання.

Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продов­жують навчання, допомога призначається до 1 вересня.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одер­жання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим Законом.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навча­ються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним дохо­дом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на кожну дитину.

Із урахуванням прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, вста­новленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2007 р., розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2008 р. становить:

• на дітей віком до 6 років:

а) мінімальний розмір: з 1 січня — 157,8 грн, з 1 квітня — 161,4, з 1 липня — 162,0, з 1 жовтня — 167,1 грн;

б) максимальний розмір: з 1 січня — 263 грн; з 1 квітня — 269, з 1 липня — 270, з 1 жовтня — 278,5 грн;

439

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту