Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

13.9. Порядок призначення та перерахунку пенсії

Згідно зі статтею 44 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із спе­ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахун­ку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 25 листопада 2005 р. № 22-1 (зі змінами)2.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пен­сійного віку. Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.

Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відпо­відно до Закону подається працівником (членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації. При цьому посадова особа підприємства зобов'язана не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити

2Праця і зарплата. — 2006. — № 8. — Лютий.

361

Глава 13

його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умо­вах. Посадова особа у 10-денний термін з дня отримання заяви про призначен­ня пенсії оформляє всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, яка оформляється на пенсію (про що особа ставить свій підпис у поданні), і направляє до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем прожи­вання (реєстрації) особи.

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто, або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним пред­ставником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) за­явника. У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).

Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що при­значає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переве­дення з одного виду пенсії на інший. У разі якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. Якщо документи, які необ­хідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія за згодою особи призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

За загальним правилом пенсія призначається з дня звернення за пенсією.

У Законі встановлено випадки, коли пенсія призначається з більш, ранньо­го строку:

  1. пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пен­ сійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;

  2. пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встанов­ лення інвалідності;

  3. пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

362

Пенсії у солідарній системі

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви і усіма необхідними документами.

Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" в редакції Закону України від 6 лютого 2003 р. Індексації підлягають грошові доходи населення у рамках прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено у 101 % .

Крім такої індексації пенсій, у разі якщо величина середньомісячної заробітної їхати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відпові­дає не менше ніж 20 % темпів зростання середньої заробітної плати в Україні поганяло з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат у минулому році перевищило цей коефіцієнт. Це положення набрало чинності з 1 березня 2005 р. Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

Законом України від 25 березня 2005 р. № 2505-ІУ було доповнено частину другу статті 42 і встановлено: якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший, ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення.

Порядок підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України "Про за-загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із збільшенням передньої заробітної плати затверджений постановою Кабінету Міністрів Укра­їни від 11 травня 2005 р. № 341 (у редакції постанови Кабінету Міністрів Укра­їни від 26 квітня 2007 р. № 675)3 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. № 6844. Підвищенню підлягають пенсії, призначені за Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей. Коефіцієнт збільшення встановлено зазначеною постановою Кабінету Міністрів України.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 Закону (мінімальний розмір пенсії за віком). Такий перерахунок провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

"Урядовий кур'єр. — 2007. — 8 травня.4Праця і зарплата. — 2007. — № 18. — Травень.

363

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту