Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 19

виробничого навчання та виробничої практики. Таким особам до завершеннянавчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом ЗО днів після початку навчального року за рахунок коштів, що перед­бачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забез­печення та виплачується стипендія. Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затвер­джуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчаль­них закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпе­чення є однаковими для всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їх влаштування та утримання, і затверджу­ються відповідно до законодавства.

Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу, мають праве на безоплатне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку. Кошти на оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ви­діляються із державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством.

Заходи соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені також постановою Кабінету Міністрів України "Пре поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забез­печення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітні 1994 р. № 226 (зі змінами). Цим актом установлено, що діти-сироти і діти. позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні. Постановах регламентовано порядок забезпечення вказаної категорії дітей продуктами харчування, одягом, взуттям, навчальною літературою, матеріальною та ме­дичною допомогою тощо.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї­ни щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям" від 8 вересні

450

Державна допомога сім'ям з дітьми

ЛОО-5 р. № 2853-ІУ встановленотимчасову державну допомогу дитині, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Розмір допомоги не може бути меншим ніж ЗО % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а суми наданої дитині допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку (ст. 181 Сімейного кодексу України). Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвер­джений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 затвер­джено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 р. Строк дії цієї постанови продовжено на 2007 та 3308 рр. згідно з постановами Кабінету Міністрів України.

Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати, починаючи з 1 січня 3007 р., за рахунок коштів державного бюджету державної соціальної допомо­га на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі — діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною". Державна соціальна допомога на дітей призначається у грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину. Якщо у дитячо­му будинку сімейного типу виховується більш як 10 дітей, соціальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 січня 2006 р.

Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одно­му з прийомних батьків. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошо­вого забезпечення здійснюються управлінням праці та соціального захисту на-селення. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать­ківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах І—IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

Коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визна­чається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відпо­відного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю. У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов'язані повідомити про це уповно-

451

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту