Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 22

Якщо біженець не направляється до регіонального пункту тимчасового роз­міщення біженців чи регіону тимчасового розселення біженців за рішенням органу міграційної служби, одноразова грошова допомога для придбання то­варів першої потреби виплачується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адмі­ністраціями у повному обсязі за місцем його тимчасового проживання.

Розмір пенсії біженцям з числа осіб, які досягли пенсійного віку, встановле­ного законодавством України, а також інвалідам встановлюється відповідно до законодавства України.

У разі коли між Україною та державою, громадянином якої є біженець, чи країною його постійного проживання укладено договір про пенсійне забезпе­чення своїх громадян, ця особа отримує пенсію в порядку і розмірі, передбаче­них таким договором.

Пенсія біженцям призначається управлінням Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах за місцем їх тимчасового проживання та виплачуєть­ся в установленому порядку з дня її призначення протягом терміну дії статусу біженця.

Державна допомога сім'ям біженців з дітьми призначається органами со­ціального захисту населення за місцем їх тимчасового проживання відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Сім'ям біженців з дітьми, які проживають у регіональних пунктах тимчасового розміщення біженців, зазначена державна допомога не надається.

У посвідченнях біженця та в довідках здійснюються записи про надання відповідної грошової допомоги, призначення пенсії, а також вносять відповід­ну інформацію про виплату коштів до відомості. Кошти на виплату грошової допомоги та пенсії виділяються з республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим, бюджетів областей, міст Києва та Севастополя з наступним відшкодуванням їх з Державного бюджету України.

• і, '

Контрольні запитання та завдання

 1. Проаналізуйте соціальні пільги, їх поняття, види та застосування в юри­ дичній практиці України.

 2. Охарактеризуйте основні заходи соціального захисту інвалідів в Україні. Які передбачається здійснити організаційно-правові заходи щодо поліпшення соціального становища інвалідів?

 3. Які особи мають статус ветеранів праці, осіб похилого віку, осіб, які ма­ ють особливі трудові заслуги перед Батьківщиною? На які соціальні пільги та гарантії мають право ці категорії осіб?

 4. Які особи визнаються ветеранами війни? Які категорії осіб належать до ветеранів війни? Охарактеризуйте основні права у сфері соціального захисту кожної категорії осіб.

582

Соціальний захист окремих категорій населення

5. Які особи визнаються жертвами нацистських переслідувань? Які соціальні асльги та гарантії передбачено для таких осіб? Які заходи соціального захисту іередбачені для осіб, яким надано статус "дитини війни"?

6. Проаналізуйте пільги, що надаються особам, які постраждали внаслідок Чор­ нобильської катастрофи. Спробуйте класифікувати їх. В якому законі встановлю­ ється видатки на реальне надання соціальних пільг, компенсацій, інших виплат?

 1. Розкрийте поняття "жертви політичних репресій", "політичний мотив репресій". Охарактеризуйте правове становище осіб, які мають статус жертв політичних репресій в Україні.

 2. Які особи вважаються біженцями? В якому порядку особі надається ста­ тус біженця? Які заходи соціальної підтримки надаються особам, стосовно котрих прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питан­ ня щодо надання статусу біженця? Охарактеризуйте порядок надання біжен­ цям грошової допомоги та пенсії.

Теми рефератів

 1. Соціальні пільги за законодавством України: поняття, види та загальна характеристика.

 2. Соціальний захист інвалідів за законодавством України.

 3. Соціальний захист ветеранів праці та осіб похилого віку: національна та зарубіжна юридична практика.

 4. Соціальний захист ветеранів війни та осіб, які постраждали від нацист­ ських переслідувань.

 5. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката­ строфи.

Нормативно-правові акти

 1. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ // Урядовий кур'єр. — 2007. — 31 грудня.

 2. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 21. — Ст. 252 (зі змінами).

 3. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших грома­ дян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 4. — Ст. 18 (зі змінами).

 4. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовт­ ня 1993 р. № 3551-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 45. — Ст. 425 (зі змінами).

583

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту