Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

22.4. Соціальний захист ветеранів війни

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту" від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХП8 (далі — Закон) передбачає надання ве­теранам війни пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяль­ності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я.

Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни. Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ве­теранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними. Місцеві Ради, під­приємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни.

8Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 45. — Ст. 425.

543

Глава 22

Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги щодо захисту ветеранів війни, ніж ті, які містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного дого­вору або міжнародної угоди.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бо­йових діях на території інших держав. Згідно з Законом до ветеранів війни належать три категорії осіб: учасники бойових дій, інваліди війни, учасни­ки війни. Закон також встановлює соціальний захист осіб, на яких поши­рюється чинність цього Закону, і осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Учасниками бойових дій визнаються особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (фло­ту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час. Перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, вста­новлено статтею 6 Закону.

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали інвалідами внаслі­док поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднан­нях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних таки­ми законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеро­дромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бо­йових діях у мирний час. Перелік осіб, які належать до інвалідів війни, вста­новлено у статті 6 Закону.

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни про­ходили військову службу у Збройних силах колишнього СРСР, трудівникн тилу, а також інші особи, передбачені ст. 9 Законом.

Перелік осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, визначено стат­тею 10 Закону. Узагальнено вона включає членів сімей учасників бойових дій та інвалідів війни і прирівняних до них осіб (ст. 6 і 7 Закону), які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служож (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з пере­буванням на фронті або проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів тощо.

Пільги ветеранам війни. Передусім слід зазначити, що усім категоріям ве­теранів війни надається щорічна одноразова грошова допомога. Розмір такс: допомоги було встановлено у мінімальних пенсіях за віком: для учасників бо­йових дій — 5 мінімальних пенсій за віком; інвалідам І групи — 10 мінімаль­них пенсій за віком, II групи — 8 мінімальних пенсій за віком, III групп — 7 мінімальних пенсій за віком; учасникам війни, нагородженим орденами І

544

Соціальний захист окремих категорій населення

медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військовуслужбу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, — 4 мінімальні пенсії за віком, іншим учасникам війни — 3 мінімальні пенсії за віком; членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружились вдруге, — 5 мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге, — 3 мінімальні пенсії за віком.

Натомість законами України про Державний бюджет України на відповід­ний рік така допомога встановлювалася довільно, виходячи з можливостей бюджету та у значно нижчих розмірах. Рішенням Конституційного Суду Укра­їни від 9 липня 2007 р. № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), стаття 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", яка передбачала розміри щорічної допомоги для ветеранів війни. Таке рішення спричинило численні судові позови ветеранів війни щодо відновлення дії ста­тей Закону і надання допомоги у розмірах, встановлених Законом.

Незважаючи на зазначене рішення Конституційного Суду, Законом Украї­ни від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ ухвалено радикальні зміни щодо цього пи­тання. Встановлено, що разова грошова допомога ветеранам війни до 5 травня виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Окремим категоріям ветеранів війни передбачено пільги згідно з Зако­ном України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. Л6 889-ІУ.

Законом встановлено такі основні пільги учасникам бойових дій:

  1. у галузі охорони здоров'я: а) безплатне одержання ліків, лікарських за­ собів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за ре­ цептами лікарів; б) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); в) безплатне щорічне забезпечення са­ наторно-курортним лікуванням або компенсація вартості самостійного сана­ торно-курортного лікування; г) користування при виході на пенсію (незалеж­ но від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіта­ лями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; д) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; є) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, апте­ ках та першочергова госпіталізація; є) виплата допомоги по тимчасовій непра­ цездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

  2. у галузі житлово-комунальних послуг: а) 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством; б) 75-відсоткова знижка плати за користування комунальни-

545

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту