Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

18.5. Успадкування пенсійних активів

Пенсійні кошти, накопичені у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку за час перебування у шлюбі одним із подружжя, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлю­бу кожна зі сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного

425

Глава 18

рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів та письмово по­відомляє про це адміністратора, страхову організацію та банківську установу,з яких передаються пенсійні кошти.

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем влас­ника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.

У разі ненадходження чергового внеску від учасника фонду, застрахованої особи або особи, яка відкрила на свою користь пенсійний депозитний рахунок, адміністратор, страхова організація або банк повинні з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку зі смертю учас­ника фонду, адміністратор зобов'язаний письмово повідомити державну нота­ріальну контору за місцем проживання учасника фонду протягом десяти робо­чих днів після отримання інформації про смерть такого учасника фонду. По­відомлення надсилається за рахунок пенсійних коштів, що належали померло­му учаснику фонду, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати адміністратору за­яву про оформлення права на спадщину.

Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пен­сійна виплата в строки та в порядку, визначеному цим Законом.

Контрольні завдання та запитання

 1. Охарактеризуйте систему та принципи недержавного пенсійного забезпе­- чення.

 2. Хто є суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення? Спробуйте класи­ фікувати цих суб'єктів залежно від функцій, які вони виконують у цій системі.

 3. Що таке "недержавний пенсійний фонд"? Які є їх види? Чим відрізняєть­- ся їх правове становище? Хто може бути засновником недержавного пенсійно­- го фонду?

 4. Хто такі вкладники та учасники недержавного пенсійного фонду? Які їх права та обов'язки?

 5. Що таке пенсійний контракт? Між ким укладається такий контракт? Які його зміст та правові наслідки застосування?

 6. Що таке пенсійна схема? Який порядок прийняття пенсійних схем? Що становить зміст цих актів?

 7. Які пенсійні виплати здійснюють недержавні пенсійні фонди? Які підста­ ви для здійснення таких виплат?

 1. Які умови виплати пенсії на визначений строк?

9. Охарактеризуйте договір страхування довічної пенсії, його сторони та зміст. Як визначається розмір довічної пенсії?

 1. За яких умов здійснюється одноразова пенсійна виплата?

 2. За яких умов та в якому порядку здійснюється успадкування пенсійних активів?

426

Недержавне пенсійне забезпечення

Теми рефератів

 1. Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення за законо- -давством України.

 2. Недержавні пенсійні фонди: національна і зарубіжна практика.

 3. Правові способи здійснення недержавного пенсійного забезпечення за законодавством України.

 4. Умови пенсійного забезпечення недержавними пенсійними фондами в Україні.

 5. Порядок успадкування пенсійних активів.

Нормативно-правові акти

 1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. II 1057-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47—48. — Гт. 372 (зі змінами).

 2. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-ІП // Відомості Верхов-

ної Ради України. — 2001. — № 21. — Ст. 103 (зі змінами).

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. 2121-ІП // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

 2. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. >е 3480-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 31. — Ст. 268.

 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон Укра­ їни від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51. — Ст. 292 (зі змінами).

 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових слуг Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІП // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 1 (зі змінами).

 1. Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем: Затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 р. № 2080 (зі змінами).

 2. Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: Затв. розпорядженням Державної комісії з регулюван­ня ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 р. № 118 (в ред. розпор. Держ. коміс. з рег. ринків фін. послуг України від 29 грудня 2005 р. №5226).

427

Розділ IV

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту