Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 20

Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних причин, виплачується не пізніше дванадцяти місяців після смерті одержувача держав­ної соціальної допомоги.

Одержувачі державної соціальної допомоги зобов'язані повідомляти орга­ни, що призначають державну соціальну допомогу, про обставини, які можуть вплинути на умови призначення державної соціальної допомоги та її виплату. У разі невиконання цього обов'язку та одержання у зв'язку з цим зайвих сум державної соціальної допомоги одержувачі повинні відшкодувати органам, що призначають державну соціальну допомогу, надміру виплачені суми.

Суми державної соціальної допомоги, надміру виплачені одержувачу дер­жавної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку (подання доку­ментів з неправдивими даними, неподання відомостей про зміну в складі сім'ї, про працевлаштування), стягуються на підставі рішень органів, що признача­ють державну соціальну допомогу. Відрахування на підставі таких рішень провадиться в розмірі не більш як 20 % розміру державної соціальної допомо­ги понад відрахування з інших підстав. У всіх випадках звернення стягнень на розмір державної соціальної допомоги за одержувачем державної соціальної допомоги зберігається не менш як 50 % належного розміру державної соціальної допомоги. У разі припинення виплати державної соціальної допомоги (віднов­лення здоров'я тощо) до повного погашення заборгованості решта заборгова­ності стягується в судовому порядку.

Виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу, може бути оскаржено в органі вищого рівня або у судовому порядку.

20.3. Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом і чи II групи внаслідок психічного розладу

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 вста­новлено з 1 січня 2004 р. новий розмір щомісячної грошової допомоги малоза­безпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок пси­хічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу по­требує постійного стороннього догляду, на догляд за таким інвалідом у розмірі 10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи. Цією ж постановою затверджено Порядок надання такої допомоги.

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догля­ду, на догляд за ним (далі — допомога на догляд) надається відповідно до статті

466

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

іЗакону України "Про психіатричну допомогу"у грошовій формі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму

Призначення і виплата допомоги на догляд провадяться органами праці та соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви з документами, необхідними для призначення допомоги на догляд, приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими комітетами селищних і сільських рад, і передаються відповідним органам праці та соціального захисту населення.

Допомога на догляд надається у розмірі 10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, на кожного інваліда, за яким встановлюється догляд.

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або проживає на одній житловій площі з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення до­помоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної допомоги, Міністерства фінансів, Міністер­ства економіки, Державного комітету статистики України від 15 листопада 2001 р. (із наступними змінами і доповненнями).

До складу сім'ї малозабезпеченої особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навча­ються у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І чи II групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'яз­ку з відсутністю власних доходів. До складу сім'ї не включаються особи, визнані інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу, які за виснов­кам лікарської комісії медичного закладу потребують постійного сторонньо­го догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебува­ють на повному державному утриманні. При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім'ї органи, що призначають допомогу на догляд, мають право користуватися всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, у тому числі інформацією органів державних податко­вих адміністрацій.

Для нарахування допомоги на догляд можуть використовуватися відо­мості про доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані, одержані від органів праці та соціального захисту населення, орга-

467

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту