Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 20

вається на індивідуальне опалення, —на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначаєть­ся один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здій­снюється відділами (управліннями) субсидій районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і ра­йонних рад. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документа­ми для призначення субсидій та передачу їх відповідним відділам (управлінням) субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими орга­нами сільських і селищних рад.

20 лютого 2003 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-кому­нальні послуги, спожиті газ та електроенергію"3. Законом встановлено, що для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з підприємствами — надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги. На період погашення заборгованості загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних пла­тежів та платежів з погашення заборгованості, не повинна перевищувати 25 % доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих грома­дян, і 20 % — для пенсіонерів та інших осіб, котрі отримують будь-які види соціальної допомоги. На громадян, які уклали такий договір, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів. Заборгованість громадян, які не уклали до­говір про реструктуризацію заборгованості та не сплачують поточних платежів, стягується житлово-комунальними підприємствами за рішенням суду. Поста­новою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 976 затверджено Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги та Типовий договір про реструктури­зацію заборгованості4.

20.5. Правовий статус соціального інспектора

Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та вико­ристання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання дер­жавної соціальної допомоги, здійснює спеціально уповноважений орган вико­навчої влади у сфері праці та соціальної політики безпосередньо та через со­ціальних інспекторів.

8Урядовий кур'єр. — 2003. — 18 березня. 4Там само. — 2 липня.

476

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

Правовий статус соціальних інспекторів та їх повноваження визначаютьсяПоложенням про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї­на від 21 серпня 2001 р. № 1091 (у редакції постанови Кабінету Міністрів Укра­їни від 25 серпня 2004 р. № 1098).

Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспек­тор — посадові особи управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, наділені повноваженнями зі здійснення контролю за правильністю надання дер­жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сімям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного сто­роннього догляду, на догляд за ним, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі — державна соціальна допомога), інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспек­тор мають право:

  • проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосу­ ються справи;

  • відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, для проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови пред'явлення рішення про проведення пере­ вірки власнику або уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи, організації, фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності;

  • отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції;

  • робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податко­ вої служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення пе­ ревірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

  • отримувати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі державної соціальної допомоги або звертаються за її призначенням, а також осіб, які входять до складу сім'ї, що отримує або звертається за призначенням такої

477

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту