Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

13.10. Виплата, припинення та поновлення пенсій

Пенсія виплачується щомісяця організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, або перераховується на визначе­ний цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодав­ством.

Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (дохо­ду) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення (ч. 1 ст. 47).

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" була спроба змінити це правило і обмежити розмір виплати пенсії працюючим пенсіонерам двома прожитковими мінімумами для осіб, які втратили праце­здатність. З 1 січня 2007 р. ця сума становила 760 грн (380 грн • 2). Однак ця норма проекту не знайшла підтримки у Верховній Раді України. За даними Міністерства праці та соціальної політики України станом на 1 жовтня 2006 р. в Україні кількість пенсіонерів становила понад 13,3 млн осіб. Із них працюва-

365

Глава 13

ло понад 2 млн (18 %). Середній розмір пенсійної виплати на той час становив442 грн, а пенсіонерів, які отримували пенсію в розмірі понад 1000 грн, на­лічувалося близько 432 тис. осіб (3 % від загальної кількості пенсіонерів), 738 осіб мали більш високі виплати — понад 10 тис. грн, серед яких більш ніж 600 народних депутатів5.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється про­тягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призна­ченої йому пенсії здійснюється на загальних підставах у порядку, встановле­ному законодавством.

Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її ви­плати пенсіонерам здійснюється згідно із Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх випла­ти" від 19 жовтня 2000 р. № 2050-ІИ. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відпо­відний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу, при цьому інфляція місяця, за який ви­плачується дохід, до уваги не береться (ст. З Закону).

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отри­мав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У такому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночас­но, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищу­ють місячного розміру пенсії.

Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 % призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачуєть­ся різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків при­значеної пенсії. Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (за­кладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, зазна­чені в частині другій статті 36 цього Закону, які перебувають на його утри­манні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 % пенсії — самому пенсіоне­рові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 % призначеного розміру пенсії — зазначеним членам сім'ї. Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім'ї відповідно до частин першої і другої цієї статті, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на по­вному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зара-

5Праця і зарплата. — 2006. — № 38. — Жовтень. 366

Пенсії у солідарній системі

ховуються на банківські рахунки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. Іншим дітям, які перебува­ють на повному державному утриманні, виплачується 50 % призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв'язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямо­вується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

Виплата пенсії з урахуванням положень наведеної статті 48 Закону здій­снюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія ви-плачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера ре­гламентується статтею 52 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (у редакції Закону України від 22 березня 2007 р. № 827-V). Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується до місяця смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездат­ним членам сім'ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які зна­ходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з по­мерлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім'ї, зазначені у частині першій цієї статті, мають звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім'ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм сума пенсії відповідно до цієї статті розподі­ляється між ними порівну. У разі відсутності членів сім'ї, зазначених у час­тині першій цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові та залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачуєть­ся допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отри­мував пенсіонер на момент смерті.

367

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту