Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 15

місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бю­джетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 % заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окла­ду на одного непрацездатного члена сім'ї та 90 % — на двох і більше членів сім'ї на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забез­печення діяльності Верховної Ради України.

Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому і зворотному напрям­ках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транс­портом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці положення не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено до­строково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього або за рішенням суду в разі невиконання вимоги щодо несумісності депу­татського мандата.

Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого законом пенсійного віку.

У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням усіх доплат і надбавок працюючого народного депутата на мо­мент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали зазначені обставини.

15.4. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування

Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування визначено Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядуван­ня" від 7 червня 2001 р. № 2493-ІП3 (зі змін, і доп.).

Згідно зі ст. 21 цього Закону посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім років і більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 р., за винятком припинення повноважень з причин, визначе­них статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною другою статті 79

відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.382

Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 1, 2, 6 спіни першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", за наявності страхового стажу для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенн­ям пенсії. У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною посадою у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується 2х разова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до ВІДПОВІДНИХ категорій державних службовців.

Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в період перебу­вання на службі в цих органах визнані інвалідами І та II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, перед­бачених законодавством України про державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування, за наявності стажу служби в орга­нах місцевого самоврядування чи державної служби не менше 10 років та ста­жу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Зако­ну України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах.

У разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого са­моврядування або в період одержання пенсії у порядку, передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника в розмірі 70 % заробітку годувальника на одного непрацездатно­го члена сім'ї та 90 % — на двох і більше членів сім'ї за наявності у годуваль­ника стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби не менше 10 років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування".

До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Це означає, що норми цього Закону про пенсійне забезпечення поширюються на осіб, які працювали в органах місцевого самоврядування після набрання чин-

383

Глава ":

ності Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", атакож до тих посадових осіб, на яких, відповідно до п. 5 розділу V Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" була поширена дія Закону України "Про державну службу" і яким були присвоєні ранги державних служ­бовців (див.: Лист Головного управління державної служби України від 1 лис­топада 2002 р. № 10/5986).

15.5. Пенсійне забезпечення суддів

Згідно з Законом України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХП4 (зі змін, і доп.) кожен суддя за умови, що він працював на посаді судді не мен­ше 20 років, має право на відставку, тобто на звільнення його від виконання обов'язків за власним бажанням або у зв'язку з закінченням строку повнова­жень. Суддя також має право на відставку за станом здоров'я, що перешко­джає продовженню виконання обов'язків.

За суддею, який перебуває у відставці, зберігаються звання судді й такі ж гарантії недоторканності та соціального захисту, як і до виходу у відставку. Судді, який пішов у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати податку в розмірі місячного заробітку за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді, але не менше шестимісячного заробітку.

Судді, який пішов у відставку, за наявності відповідного віку і стажу роботі виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".

Судді у відставці, який має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується за його вибором пенсія або звільнене від сплати податку щомі­сячне довічне грошове утримання в розмірі 80 % заробітної плати працюю­чого на відповідній посаді судді. За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшуєть­ся на 2 % заробітку, але не більше ніж до 90 % заробітку судді без обмеженні граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання. Судді у відставці, який має стаж роботи на посаді судді менше 20 років і досяг 55-річ-ного віку (для жінок — 50 років), розмір щомісячного грошового утриманні обчислюється пропорційно кількості повних років роботи на посаді судді. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одерж

жання щомісячного довічного грошового утримання в зазначеному розмірі, абс

за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" встановлено низку обмежень щодо розміру пенсій. довічного утримання та соціальних пільг суддям. З цього приводу Конститу­ційним Судом України прийнято рішення від 18 червня 2007 р. № 4-рп/2007

4Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. — Ст. 56. 384

Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

про гарантії незалежності суддів, котрим визнано неконституційними положення названого Закону щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру, щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження його граничного розміру, щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, та інших соціальних гарантій професійним суддям.

Однак Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ знову встановлені обмеження. Зокрема внесені зміни до статті 43 Закону України "Про статус суддів", згідно з якими "максимальний розмір щомісячного довічного грошо­вого утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Укра­їною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць".

До стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується та­кож час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, роботи на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському та Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідом­чих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку, виплату вихідної допомоги та отримання щомісячного довічного грошового утримання, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби без додержання умови наявності десятирічного стажу роботи на посаді судді.

Пенсія чи довічне грошове утримання судді виплачується йому повністю незалежно від заробітку, одержуваного після виходу у відставку, або на пенсію.

Судді, звільненому з посади у зв'язку із засудженням за умисний злочин, зчинений з використанням свого посадового становища або вчиненням корупційного діяння, пенсія призначається на загальних підставах.

385

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту