Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 19

10. Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинствата дітям-інвалідам: Затв. спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я від

30 квітня 2002 р. № 226/293/169.

  1. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 186.

  2. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утриму­ вати дитину або місце проживання їх невідоме: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189.

  3. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечен­ ня батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від

31 січня 2007 р. № 81.

454

Глава 20

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ

З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ

20.1. Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 р. № 1768-ІП1 спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист — забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги най­менш соціально захищеним сім'ям.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно прожи­вають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Сім'я — це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинока особа.

Малозабезпеченою визнається сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід, сім'ї — це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протя­гом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням держав­ної соціальної допомоги.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між про­житковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який

відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 35. — Ст. 290.

455

Глава 20

обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим цент­ральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожитко­вого мінімуму для сім'ї.

Стаття 5 Закону встановлює, що до стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з ре­альних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і за­тверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Зокрема, Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" установив рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону Укра­їни "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям": з 1 січня 2005 р. для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб — 120, інвалідів — 130 гривень: з 1 квітня 2005 р. — відповідно — 100, 140 і 150 грн.

Законами України про державний бюджет встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпе­ченим сім'ям":

  • на 2006 р. — для працездатних осіб у сумі 110 грн, непрацездатних осіб — 155, інвалідів — 165 грн;

  • на 2007 р. — для працездатних осіб у сумі 121 грн, непрацездатних осіб — 170,5, інвалідів — 181,5 грн;

  • на 2008 р. — для працездатних осіб у сумі 133 грн, непрацездатних осіб — 187,5, інвалідів — 200 грн.

Закон передбачає збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для визначених категорій осіб. Зокрема для козиної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини, яка утримується матір'ю (бать­ком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обидва батьків є інвалідами І або II групи, — на 20 % .

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (на­вчається) на території, населеного пункту, якому надано статус гірсько­го, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 % .

Для козиної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій вихову­ються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина на­вчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2008 р. становить 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальне допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

456

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел доіснування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Такі умови застосовують також при призначенні державної соціальної допомоги непрацездатному подружжю у разі відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати відповідно до закону.

Порядок надання державної соціальної допомоги регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250, якою затвердже­но Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабез­печеним сім'ям.

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюються управліннями граді та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та Пального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах у разі їх створення) рад за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.

Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваже­ним представником сім'ї до органу праці та соціального захисту населення за місцем його проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання дер­жавної соціальної допомоги до органу праці та соціального захисту населення.

У заяві дається згода сім'ї на збирання необхідної для мети цього Закону інформації про неї, про її власність, доходи та майно.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються: документ, що посвідчує особу; довідка про склад сім'ї (до складу сім'ї включаються чо­ловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І— IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досяг­нення 23 років і не мають власних сімей, неодружені повнолітні діти, які ви­знані інвалідами з дитинства І та II груп або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні); декларація про доходи та майно осіб, які вхо­дять до складу сім'ї (в декларацію не включаються: державна соціальна допо­мога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти); довідка про наявність і розмір земельної частки (паю).

Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно вста­новлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої вла­ди у сфері праці та соціальної політики.

У разі коли повнолітні члени сім'ї, яка звернулася за призначенням со­ціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім'ї додає до заяви довідки про склад

457

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту