Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 20

оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, вод овід ведення, електроенергія, вивезення побутово­го сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування ви­трат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на при­дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі — субсидія) поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщен­нях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, — на оплату користування житлом; приватного житлового фон­ду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів — на оплату утри­мання житла; житлового фонду незалежно від форм власності — на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побуто­вого палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечуєть­ся електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житло­во-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, і обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи користуван­ня загальною площею житла та нормативи користування комунальними по­слугами встановлюються виходячи з 21 кв. м на наймача і кожного зареєстро­ваного у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. м на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, — на загальну площу незалежно від розміру квартири.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про новий розмір витрат на опла­ту житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" від 27 лип­ня 1998 р. № 1156 (зі змінами) установлено, що за умови призначення житло­вої субсидії за користування житлом, його утримання та оплату послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги) в межах норми воло­діння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами громадяни, зареєстровані у житловому приміщенні (бу­динку), сплачують 20 % середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — 20 % їх річного сукупного доходу.

Якщо у складі зареєстрованих і тих, які проживають у житловому при­міщенні (будинку), осіб є діти, інваліди І або II групи і середньомісячний су­купний дохід на одного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) громадянина не перевищує 50 % прожиткового мінімуму на одну особу в роз-

470

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

рахунку на місяць та якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстрованіта проживають тільки непрацездатні громадяни, розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами за умови при­значення житлової субсидії становить 15 % середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — 15 % річного сукупного доходу.

Розрахунок субсидій за встановленими відсотками сукупного доходу прова­дяться лише у разі звернення громадян за їх призначенням або у разі підтвер­дження громадянами права на отримання субсидії на новий термін.

Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм спо-живання та розмір субсидій визначаються окремо за кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг.

У разі застосування визначених Кабінетом Міністрів України розрахункових норм для призначення субсидій залежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) субсидія призначається за наявності різниці ніж розрахунковою вартістю житлово-комунальних послуг і обсягом визначе­ного обов'язкового відсотка платежу.

Під час дії субсидії громадяни повинні сплачувати обов'язкову частку платежу.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися відділами • управліннями) субсидій незалежно від розміру загальної площі житла за рішен­нями районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворю­ються. Положення про комісії затверджують органи, які їх утворили.

Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом, згідно з якими призначаються субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Сева­стопольською міськими державними адміністраціями.

Слід взяти до уваги, що ЗО липня 2004 р. набрав чинності Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 р. № 1875-ІУ, який визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виника­ють у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їх ви­робниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.

Згідно зі статтею 7 цього Закону до повноважень органів місцевого само­врядування у сфері житлово-комунальних послуг належать:

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комуналь­ного господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;

471

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту