Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 21

динку і мають встановлені законодавством пільги, розмір плати за користу­вання приміщенням визначається з урахуванням таких пільг. Особи, які про­живають у спеціалізованому будинку, мають право на призначення в установ­леному законодавством порядку субсидії на житлово-комунальні послуги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 76 затвер­джено Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку і Типове положення про спеціалізований будинок для вете­ранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів.

21.6. Ритуальні послуги

21.6.1. Загальні правові засади здійснення поховання померлих

Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10 липня 2003 р. № 1102-ІУ визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (заги­белі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює га­рантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання.

Діяльність у галузі поховання базується на таких основних принципах: гарантування державою належного поховання померлих; достойного ставлен­ня до тіла померлого; поховання в установленому законодавством порядку з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого особою при житті, а за його відсутності — з урахуванням побажань родичів; створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового ста­ну, місця проживання, мовних або інших ознак; запобігання випадкам непо-ховання померлих; компенсації державою витрат, пов'язаних з похованням померлих, відповідно до закону; безоплатного виділення місця для поховання померлих (їхніх останків) чи урн із прахом померлих на кладовищі (у колум­барії); конфіденційності інформації про померлого; забезпечення збереження місць поховань.

Усі громадяни мають право на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті. Волевиявлення про належне ставлен­ня до тіла після смерті може бути висловлене: у згоді чи незгоді на проведення патолого-анатомічного розтину; згоді чи незгоді на вилучення органів та/або тканин тіла; побажанні бути похованим у певному місці, за певними звичая­ми, поруч з певними раніше померлими чи бути підданим кремації; дорученні виконати своє волевиявлення певній особі; іншому дорученні, що не супере­чить законодавству.

508

Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб

Дії щодо тіла померлого повинні здійснюватися у повній відповідності доволевиявлення померлого, якщо не виникли обставини, за яких виконання волевиявлення померлого не можливе. У разі якщо волевиявлення померлого немає, вилучення органів та/або тканин тіла здійснюється з дозволу чоловіка, гружини, близьких родичів (батьків, дітей, сестри, брата, діда, баби, онуків), іншої особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого та має відпо­відне свідоцтво про смерть.

Держава гаранту є конфіденційність інформації про померлого. Надання такої інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про інформацію".

Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померло­го. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевияв­лення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усино­вителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.

Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, в установленому законодавством порядку в день звернення вида­ються такі документи: лікарське свідоцтво про смерть — закладом охорони здоров'я; свідоцтво про смерть та довідка про смерть — відділом реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дип­ломатичним представництвом України.

У разі смерті громадянина на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, по­свідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України виконавцем волевиявлення померлого або осо­бою, яка зобов'язалася поховати померлого, за сприяння консульської устано­ви чи дипломатичного представництва України. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1963 затверджено Порядок поховання на те­риторії громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зраз­ка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) осо­би, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Україною. Фінан­сування витрат на перевезення тіла від місця смерті до місця поховання забез­печує виконавець волевиявлення померлого або особа, що діє за його доручен­ням. Фінансування витрат, пов'язаних з похованням та утриманням місця поховання, здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

У разі смерті одинокого громадянина або громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок переміщення тіл померлих через державний кордон України рег­ламентується статтею 22 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

509

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту