Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 12

державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженоюпостановою правління Пенсійного Фонду України від 19 грудня 2003 р. № 21-1 (зі змінами).

Контрольні запитання та завдання

 1. Охарактеризуйте причини, які зумовили проведення пенсійної реформи в Україні.

 2. Які основні нові положення передбачає чинна пенсійна система України?

 3. Визначте структуру системи пенсійного забезпечення в Україні та дайте характеристику кожному рівню.

 4. Чим відрізняється солідарна пенсійна система від накопичувальної пен­- сійної системи? Сформулюйте основні ознаки. Коли набуває чинності накопи­- чувальна пенсійна система?

 5. Які принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхуван­- ня встановлено законом? Як ви розумієте принцип солідарності та субсидуван­- ня? Поясніть на прикладах.

 6. Які види пенсійних виплат встановлено з Пенсійного фонду? А з Накопи­- чувального фонду?

 7. Які особи підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню?

 8. Які особи мають право брати участь у пенсійному страхуванні на дого-­ вірних засадах?

 9. Які суб'єкти є страхувальниками?

10. Який порядок визначення розміру страхових внесків на пенсійне страху­вання?

Теми рефератів

 1. Пенсійна реформа в Україні: загальна характеристика.

 2. Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче забезпечен­- ня.

 3. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 4. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.

 5. Порядок сплати страхових внесків на пенсійне страхування.

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. — Ст. 46.

 2. Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне стра­- хування: Закон України від 14 січня 1998 р. (зі змінами).

338

Нова пенсійна система України: загальні положення

 1. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон Українивід 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49—51. — Ст. 376 (зі змінами).

 2. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. Л& 1057-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47—48. — Ст. 376 (зі змінами).

 3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37. — Ст. 237 (зі змінами).

339

Глава 13

ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

13.1. Страховий стаж як загальна умова призначення пенсій за солідарною системою

Однією з обов'язкових умов призначення пенсій із солідарної пенсійної си­стеми є наявність страхового стажу певної тривалості. На цю умову пенсійного забезпечення слід звернути особливу умову, оскільки вона повністю замінила підходи, що діяли за попереднім законодавством. Раніше пенсії призначалися за умови трудового стажу або вислуги років. Згідно з пунктом 4 статті 24 Зако­ну трудовий стаж як умова пенсійного забезпечення застосовується тільки до дня набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загально­обов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця спла­чені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Згідно зі статтею 1 Закону мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру страхового внеску, встановлених законом на день отримання заро­бітної плати (доходу).

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчис­люється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахова­ною особою пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаче­ного статтею 26 цього Закону.

340

Пенсії у солідарній системі

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фон-ду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персо­ніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлін­ням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зара­ховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою: ТП = Св : В, де ТП — тривалість періоду, що зараховується до стра­хового стажу та визначається в місяцях; Св — сума фактично сплачених стра­хових внесків за відповідний місяць; В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового ста­жу на загальних підставах.

Страховий стаж обраховується за спеціальною формулою з урахуванням коефіцієнта страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

См-Вс

Кс = ,

100% 12

де Кс — коефіцієнт страхового стажу; См — сума місяців страхового стажу; Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування — 1,08 % .

Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній системах, ви­значається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та коефіцієнта страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах.

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим частини четвертої статті 24 цього Закону, — 0,85.

341

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту