Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 14

ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ

НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного стра­хування базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Нако­пичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Накопичувальний пенсійний фонд — цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування", акумулює страхові внески застрахованих осіб, що облікову­ються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отри­мання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом.

Згідно з Прикінцевими положеннями усі норми Закону України "Про за­гальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що стосуються Накопи­чувального фонду, діятимуть з дня набрання чинності законом про запрова­дження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фон­ду. Тобто про це має бути ухвалено спеціальний закон.

Зауважимо, що ця ланка пенсійної системи включена в систему загально­обов'язкового державного пенсійного страхування. Водночас не всі громадяни зобов'язані скористатися нею.

372

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду

Щодо участі у накопичувальній системі законом встановлено:

  1. нею зобов'язані скористатися чоловіки до 40 років, жінки — до 35 років;

  2. мають право прийняти рішення про перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду протягом року — чоловіки віком від 40 до 50 та жінки віком від 35 до 45 років. Якщо вони цього не зробили, вони втрачають де право;

  3. особи, старші 50 і 45 років брати участь у цій системі не будуть.

Особи, які братимуть участь у накопичувальній пенсійні системі, сплачува­тимуть страхові внески до Накопичувального фонду. Законом встановлено, що максимальний розмір внеску до Накопичувального фонду не може перевищу­вати 7 % суми заробітку (доходу).

Водночас особи, які не сплачують внески до Накопичувального фонду, по­винні сплачувати їх до Пенсійного фонду. Розміри внесків мають встановлюва­тися Верховною Радою щорічно.

Прийняття закону про спрямування частини страхових внесків до Нако­пичувального фонду здійснюється лише за умови економічного зростання краї­ни протягом двох останніх років, а саме: якщо в кожному з них валовий вну­трішній продукт зростав не менше ніж на 2 % порівняно з попереднім роком.

Перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду здійснюєть­ся в разі одночасного підвищення заробітної плати застрахованій особі та лише після виконання таких умов: забезпечення виплати пенсій у солідарній сис­темі в розмірі, передбаченому частиною третьою статті 46 Конституції України (ця вимога вже виконана Законом України від 23 грудня 2004 р. № 2291); зба­лансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі: повного впро­вадження системи персоніфікованого обліку та створення системи автоматизо­ваного звітування щодо стану накопичувальних пенсійних рахунків застрахо­ваних осіб з урахуванням стану пенсійних активів; створення програмно-тех­нічного комплексу для системи збирання страхових внесків до Накопичуваль­ного фонду, сумісного із системою електронних переказів банків; прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної систе­ми пенсійного страхування; призначення всіх членів Ради Накопичувального фонду; проведення тендерів та укладання договорів з компаніями з управління активами, зберігачем та аудитором Накопичувального фонду; набуття досвіду роботи системи недержавного пенсійного забезпечення; забезпечення фінансу­вання з державного бюджету втраченої частини страхових коштів у солідарній системі у зв'язку з перерахуванням частини страхових внесків до Накопичу­вального фонду.

У Стратегії розвитку пенсійної системи, схваленої розпорядженням Кабіне­ту Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 525-р, серед іншого передбачено запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. Для цього планується провести низку спеціальних заходів, зокрема: уточнення перед­умов для запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування;

373

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту