Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 21

затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від14 лютого 2006 р. № 31;

  • Типовим положенням про соціальний готель, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 3 квітня 2006 р. № 98:

  • Типовим положенням про центр професійної реабілітації інвалідів, за­ твердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 9 жовтня 2006 р. № 372;

  • Типовим положенням про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, затвердженим постановою Кабіне­ ту Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 76;

  • Типовим положенням про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України віл 13 лютого 2007 р. № 48;

  • Положенням про пункти тимчасового розміщення біженців, затвердже­ ним наказом Державного комітету у справах національностей та міграції від 5 вересня 2002 р. № 31 та ін.

Основними засадами надання соціальних послуг є: сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; попередження виникнення склад­них життєвих обставин; створення умов для самостійного розв'язання життє­вих проблем, що виникають.

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: адресності та інди­відуального підходу; доступності та відкритості; добровільності вибору отрн-мання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; комплексності: максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних кош­тів суб'єктами, що надають соціальні послуги; законності; соціальної справед­ливості; забезпечення конфіденційності суб'єктами, які надають послуги, до­тримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Згідно із Законом України "Про соціальні послуги" соціальні послуги нада­ються безоплатно і платно. Безоплатно соціальні послуги надаються держав­ними та комунальними суб'єктами в обсягах, визначених державними стан­дартами соціального обслуговування, і лише певним категоріям осіб: громадя­нам, які у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю не здатні до само­обслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їх догляд і допомо­гу; дітям та молоді, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю. конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.

Порядок надання платних соціальних послуг та їх перелік встановлено по­становою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12. Платні соці­альні послуги надаються: громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні: забезпечити їм догляд і допомогу; громадянам, які перебувають у складних

484

Соці альне обслуговування та діяльність соціальних служб

життєвих обставинах у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку зі стихійним лихом, ката-ітрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму; іншим громадянам, іноземцям та особам без грома-мадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підста-вах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

Для отримання платних соціальних послуг, що надаються державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуго-вування, особа, яка їх потребує, звертається з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Для отримання платних соціальних послуг, що надаються юридичними осо-бами (крім державних та комунальних підприємств, установ і закладів соці­ального обслуговування) та фізичними особами, особа, яка їх потребує, звер­тається до них з письмовою або усною заявою.

Перелік платних соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 745), включає такі послуги: ведення домашнього господарства; придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів, книг і періодичних видань; організація харчування; надання послуги з використання ліжко-місця у закладах (устано­вах), що надають соціальні послуги; надання у користування м'якого та твер­дого інвентарю; транспортні послуги; перукарські послуги; прання білизни та одягу; послуги із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і здійснення їх ремонту; пошиття і ремонт одягу та взуття; виконання ремонт­них робіт; надання допомоги в оформленні документів і написанні листів; органі­зація консультування з питань законодавства; здійснення профілактичних і санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування); забезпе­чення супроводження; організація надання консультацій лікарями за місцем проживання (перебування); допомога у працевлаштуванні (крім роботи за кор­доном) тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. затверджено Порядок регулювання тарифів на платні соціальні послуги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 затвер­джено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які нада­ють соціальні послуги. Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хво­рим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначаєть­ся щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для пра­цездатних осіб у таких розмірах: 15 % — фізичним особам, які надають со­ціальні послуги інвалідам І групи; 10 % — фізичним особам, які надають соці­альні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалі-

485

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту