Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

18.3. Зведення сил інерції ланки до центру коливання.

Силу інерції Fi і момент пари сил Мі можна замінити однією результуючою силою Fi ,прикладеною в деякій точці К /рис.18.1/

Визначення центру коливання

Рис.18.1

Для цього момент Мі пари сил інерції замінемо парою сил, кожна складова Fi якої рівна за величиною силі інерції Fi . Знайдемо величину цих складових

/18.4/

Прикладемо цю пару до ланки так, щоб одна складова - Fi була приложена в центрі мас S, а друга – в деякій точці К, на відстані h від центру мас.

Визначимо плече h із /18.4/

/18.5/

Отримаємо дійсне значення плеча h в м.

Складова - Fi пари сил від моменту Мі , яка прикладена в центрі мас, зрівноважує силу інерції Fi , прикладену також в центрі мас. В результаті чого залишається одна сила Fi , прикладена в точці К. Точка К називається центром коливання ланки.

18.4. Метод заміщених точок.

При розв'язуванні деяких технічних задач буває зручно замінити результуючу силу від сили інерції і моменту пари сил інерції, сила­ми інерції мас, які зосереджені у деяких вибраних точках. Ці точки називають заміщеними точками. В якості заміщених точок можуть бути вибрані, наприклад, центри кінематичних пар /шарнірів/, центри мас ланок і ін.

Умовою такої заміни з вимога, щоб сили інерції ланки і системи точкових мас, що її заміщає, були у динамічному відношенні еквіва­лентними. Для цього повинні бути виконані наступні умови:

1) сума мас, які зосереджені в заміщених точках, повинна бути рівна масі ланки;

2)сума статичних моментів заміщених мас, відносно центра інер­ції мас ланки, дорівнює нулю;

З) динамічний момент інерції мас, які зосереджені в заміщених точках, відносно осі, яка проходить через центр інерції мас ланки пер­пендикулярно до площини, в якій ланка рухається, повинен бути рівний динамічному моменту інерції ланки відносно тієї ж осі.

При виконанні перших двох умов отримуємо статичне розміщення ма­си ланки, а при виконанні всіх трьох умов - динамічне розміщення ма­си ланки.

При наближених розрахунках буває достатньо обмежитися ста­тичним розміщенням маси ланки.

Якщо центр мас ланки розташований між центрами шарнірів, то ма­су ланки замінюють двома або трьома точковими масами.

Нехай треба розмістити масу т ланки в двох точках, розташова­них на одній прямій з центром мас ланки /рис.18.2/.

Розміщення маси ланки в точках

Рис.18.2

Умови динамічної еквівалентності ланки з масами, що розміщені в точках А і В, ланці масою т з центром мас в точці Ѕ запишемо у вигляді наступних рівнянь:

/18.6/

Задамося, наприклад, положенням точки А і розв'язуючи сумісно рів­няння /18.6/, знаходимо:

/18.7/

При статичному розташуванні маси ланки по двох точках можна до­вільно задаватися двома величинами, наприклад, відстанями а і b розміщуючи маси ma і mb в центрах шарнірів А і В. Для цього ви­падку достатньо записати два рівняння:

/18.8/

Із рівнянь /18.8/ знайдемо величини мас:

/18.9/

Застосуємо метод заміщених точок для визначення сил інерції кривошипно-повзунного механізму /рис.І8.3,а/.

Ведуча ланка ОА обертається із сталою кутовою швидкістю ω. Центри мас ланок 1,2,3 позначені відповідно S1, S2, S3. Як за­міщені точки для ланки 1 вибираємо точки 0 і А1, а для ланки 2 вибираємо точки А2 і В2.

Із формул /18.9/ для ланки 1 маємо:

/18.10/

До визначення сил інерції

а - кривошипно-повзунний механізм; б - план прискорень

Рис.18.З

де т1 - маса ланки 1, то1 і тА1 - розміщені маси ланки 1 відповідно в точки О1 і А1

Масу т2 шатуна АВ розміщуємо аналогічно:

/18.11/

Прискорення точки О дорівнює нулю, тому зосереджена в ній маса в дальнійших розрахунках не враховується.

Визначимо прискорення необхідних точок ланок механізму. Для цього побудуємо план прискорень /рис.18.З,б/.

Сили інерції розміщених мас прикладені у відповідних точках і спрямовані протилежно прискоренням цих точок. В механізмі, що розг­лядається величина сили інерції FіА маси тА, одержаної від розта­шування мас ланок 1 і 2:

/18.12/

де тА1 і тА2- маса, зосереджена в точці А і одержана в результаті розташування відповідно мас т1 і т2 . Сила інерції FіА напрямлена у бік, зворотний прискоренню аА точки А.

Аналогічно величина сили інерції Fів маси тВ , яку вирахували від розташування маси шатуна 2, дорівнює:

/18.13/

де т3 маса ланки 3; тВ2 - маса, зосереджена в точці В і одержана в результаті розташування маси т2 в точки А2 і В2.

Лекція 19.

Кінетостатичне дослідження механізмів

План лекції:

19.1. Основні завдання кінетостатичного розрахунку*

19.2. Умова статичної визначеності кінематичного ланцюга.

19.3. Кінетостатика груп Ассура П класу II порядку.

19.3.1. Кінетостатика груп Ассура І виду.

19.3.2. Кінетостатика груп Ассура П виду.

19.3.3. Кінетостатика груп Ассура Ш виду.

19.4. Кінетостатика механізму І класу.

19.1. Основні завдання кінетостатичного розрахунку.

Силовий розрахунок механізмів являється однією із важливих ста­дій проектування машин. До основних завдань кінетостатичного розра­хунку механізмів належать:

а) визначення зусиль, що діють на окремі ланки механізмів;

б) визначення реакції в кінематичних парах;

в) визначення зрівноважувальної сили, або зрівноважувального мо­менту.

Ці зусилля будуть використовуватися при розрахунках ланок і кі­нематичних пар на міцність, стійкість, жорсткість і при деяких ін­ших динамічних розрахунках.

Розрахунок механізмів, який виконується з врахуванням тільки зовнішніх сил, що діють на ланки, називається статичним. Однак, нерівномірний рух ланок викликає додаткові зусилля в опорах. Для виз­начення повних реакцій в опорах, з врахуванням додаткових зусиль, будемо застосовувати метод Даламбера, тобто в рівняння статики вве­демо, так звані, сили інерції і моменти пар сил інерції.

Силовий розрахунок, який виконується з врахуванням сил інерції і моментів пар сил інерції, називається кінетостатичним.

Силовий розрахунок в першому наближенні виконується без враху­вання сил тертя. Як відомо із попередньої лекції, сили інерції і їх моменти фіктивні і на ланки не діють. Сили інерції вводять в розра­хунки чисто умовно, тільки для того, щоб ланки були в рівновазі і до них можна було застосовувати рівняння статики.