Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

10.2.Циліндрична фрикційна передача

Найпростішим способом передачі руху і сили між валами, що обертаються, є застосуванням фрикційної передачі. Фрикційна передача утворюється з двох гладеньких коліс, які притискаються одне до одного з певною силою, наприклад пружиною (Fn) .

Завдяки цьому, при обертанні ведучого колеса, у місці зіткнення коліс виникає сила тертя Ff і обертання передається веденому колесу. Сила тертя між колесами повинна бути більшою за колову силу Ft бо інакше рух не передаватиметься, а ведуче колесо, що обертається, проковзуватиме по нерухомому веденому. Це проковзування називається буксуванням. /Ff Ft/– передача руху Ff<Ft – буксування/. Розглянемо найпростіший випадок, коли передача встановлюється між двома паралельними валами за допомогою гладеньких циліндричних коліс 1 та 2 /рис. 10.1/

Ці колеса закріплені на ведучому колесі 01 і на веденому 02. Позначимо радіуси коліс відповідно r1 та r2. при достатньому натиску коліс рух відбувається без ковзання і, отже, лінійні колові швидкості їх рівні V1=V2.

Ц иліндрична передача

Рис.10.1

Відомо, що

; /10.1/

Отже . /10.2/

З відси випливає, що

. /10.3/

Відношення кутових швидкостей коліс називається передаточним відношенням і позначається буквою U.

В рівнянні /10.3/ верхній знак відноситься до внутрішнього дотикання коліс, а нижній – до зовнішнього, коли напрями обертання коліс відбуваються в різні сторони. Отже, передаточне відношення за числовою величиною дорівнює оберненому відношенню радіусів коліс.

Якщо колеса мають вигляд круглих циліндрів, то передаточне відношення U12 . А тому відношення кутових швидкостей можна замінити відношенням частоти обертання, тому формула /10.3/ може бути подана в такому вигляді: /10.4/

В ідстань між центрами обертання коліс називається між осьовою відстанню а

Із визначення маємо:

a= r1+r2. /10.5/

За заданим передаточним відношенням u і між осьовою відстанню а можна легко визначити радіуси r1 і r2 коліс.

Визначимо r2 із /10.4/ і підставимо в /10.5/

/10.6/

Звідси маємо:

/10.7/

Аналогічно визначаємо r2

/10.8/

Якщо у фрикційній передачі спостерігається ковзання, то рівність /10.2/ треба замінити рівністю

/10.9/

де = 0,01... 0,02 – коефіцієнт ковзання при робочому завантаженні, при холостому ході = 0.

Тоді передаточне відношення при робочому ході буде:

/10.10/

10. 3.Конічна фрикційна передача

Передача між валами, осі яких перетинаються, вимагає застосування конічних коліс. Нехай осі 001 та 002 перетинаються під кутом δ у точці 0 /рис. 10.2/

К онічна передача

Рис. 10.2

Навколо осі 001 обертається ланка К1 з кутовою швидкістю ω1. Ця ланка має передати іншій ланці К2, що перебуває з першою ланкою у безпосередньому дотику, не перервний обертальний рух навколо осі 002 з кутовою швидкістю ω2. Треба знайти форму ланок за умови, щоб

о бертання від ланки К1, до К2 передавалось із сталим відношенням кутових швидкостей:

/10.11/

Визначаємо відносний рух ланки К2. Рух ланки К2, що зв’язана з віссю 002 відносно ланки К1, яка зв’язана з віссю 001 складається з двох обертальних рухів: навколо осі 002 з кутовою швидкістю і навколо осі 001 з кутовою швидкістю , напрямлену в бік протилежний заданому.

Результуючий рух також обертальний навколо миттєвої осі обертання ОС, яка має напрям діагоналі паралелограма, побудованого на відрізках

= - 1 і = 2. Обидві кутові швидкості слід відкладати так, щоб для спостерігача, який дивиться у напрямі від кінця вектора до початку, тобто від 01 та 02 до 0, обидва обертання уявлялись таким, що відбуваються проти напряму рух годинникової стрілки. Миттєва вісь обертання ОС з даними осями 001 та 002 складає кути, що відповідно дорівнюють та розглядаючи трикутник кутових швидкостей АОС знаходимо

/10.12/

В раховуючи /10.3/ запишемо

/10.13/

І з рис. 10.2 видно, що

/10.14/

Т оді враховуючи /10.14/ рівняння /10.13/ запишемо у вигляді:

. /10.15/

П оділимо чисельник і знаменник рівняння /10.15/на , отримаємо:

/10.16/

І з рівняння /10.16/ маємо

/10.17/

а налогічно знайдемо:

/10.18/

Миттєва кутова швидкість Ω ланки К2 у відносному русі навколо ланки К1 визначається як діагональ паралелограма, сторонами якого є: - ω1 та ω2.

/10.19/

Знайдемо аксоїди у відносному русі ланок К1 та К2 , тобто геометричні місця миттєвих осей обертання у нерухомому просторі та в самому тілі, що рухається.

Так як миттєва вісь обертання ОС весь час проходить через нерухому точку О, то аксоїдами будуть два конуси із спільною вершиною О. Зокрема, коли кутові швидкості ω1 та ω2 залишаються сталими, кути, що утворюються між миттєвою віссю обертання ОС і даними осями ООІ та ОО2 , також залишаються незмінними.

Отже, в цьому разі нерухомий і рухомий аксоїди матимуть вигляд двох круглих конусів. У кожний момент часу ці два конуси дотикаються вздовж спільної твірної, яка є миттєвою віссю обертання;відносний рух ланки К2 відносно ланки К1 геометрично визначається коченням конуса К2 по конусу К1 без ковзання. При цьому необхідною умовою того, щоб конуси не ковзали, як це видно з вищевикладеного, є наявність спільної вершини О.

Обмеживши кожний конус двома перерізами, перпендикулярними до їх осей обертання, дістанемо два конічних колеса тертя або конічні фрикційні колеса. Позначимо буквами r1 та r2 радіуси більших основ коліс. Тоді можна рівняння /10.4/ записати: /10.20/ На практиці застосовується найпоширеніша передача з осями валів, що перетинаються під прямим кутом δ=90º і лежать в одній площині. Тоді формула /10.20/ для передаточного відношення приймає вигляд:

/10.21/

10. 3Лобова фрикційна передача .

Перевагами фрикційної передачі є можливість її реверсування і здійснення безступінчастої зміни передаточного відношення, а також простота конструкції та плавність роботи. Тому фрикційні передачі, незважаючи на свої недоліки /неминуче проковзування, неможливість забезпечення точності заданого закону передачі/, широко застосовують в машинобудуванні як варіатори.

Найпростіший варіатор, так званий лобовий, зображений на рис.10.3.

Лобовий варіатор складається з ведучого ролика І і веденого диска 2. Ролик встановлюється на ведучому валу О1ОІ і його можна переміщати відносно вала вздовж. При переміщенні ролика І вздовж осі обертання вала змінюється радіус кочення на диску 2. Це дозволяє плавно змінювати передаточне відношення передачі. Не враховуючи ковзання, маємо:

/10.22/