Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

С хема до визначення r і l.

Рис.4.4.

4.3. Синтез кривошипно-коромислового механізму.

Нехай задані довжина коромисла О1В, відстань х між центрами О і О1 і кути ψ1 та ψ2 . Необхідно знайти радіус r кривошипа ОА і довжину l шатуна АВ /рис.4.5/.

К ривошипно-коромисловий механізм

Рис.4.5.

Порядок розв'язання задачі:

І/ проведемо довільну горизонтальну пряму ММ /рис.4.5/;

2/ на прямій ММ вибираємо довільно т.О - центр обертання кривошипа;

З/ на відстані х від т.О знайдемо т. О - центр обертання коромисла;

4/ із т.О1 радіусом О1В проведемо дугу до перетину із променями, які відкладені під кутами ψ1 та ψ2 , отримаємо точки В1 і В2 ;

5/ з'єднаємо т.О із точками В1 та В2 ;

6/ із умови:

знайдемо r і l аналогічно /4.5/ і /4.6/.

4.4. Синтез кулісного механізму.

Синтез кулісного механізму розглянемо на прикладі механізму, зображеного на рис.4.6.

Задача І. Нехай задані відстань х між центрами О та О1 та коєфіцієнт нерівномірності руху К. Потрібно визначити радіус r кривошипа OA.

К улісний механізм

Рис.4.6.

Порядок розв’язання задачі:

І/ проведемо довільно горизонтальну пряму MM;

2/ знаючи x на прямій MM відкладемо точки О та О1 ;

3/ визначимо кути холостого φхх і робочого φрх ходів із наступної умови:

/4.7/

4/ симетрично прямій ММ відкладемо кути φхх та φрх , як показано на рис.4.6;

5/ із центру О опустимо перпендикуляри на промені, які отримані в результаті відкладання кутів φхх та φрх , знайдемо точки А1 та А2, отже ОА1 = ОА2 = r.

Задача 2. Задані: коефіцієнт нерівномірності руху К і радіус кривошипа r. Визначити відстань х.

Задача 2 майже однотипна задачі І, а тому її розв'язок зрозумілий із рис.4.6.

Лекція 5.

КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МЕТОДОМ ДІАГРАМ

План лекції:

5.1. Основні задачі кінематичного аналізу. Функції переміщення вхідних ланок.

5.2. Визначення положень ланок та траєкторій, що описують харак­терні точки ланок.

5.3. Кінематичні діаграми механізмів. Масштаби діаграм.

5.1. Основні задачі кінематичного аналізу. Функції переміщення вхідних ланок.

Основною задачею кінематичного аналізу /дослідження/ механізмів є вивчення руху ланок механізму без врахування сил, які впливають на цей рух.

Кінематичний аналіз механізмів проводиться з припущенням, що кутова швидкість вхідної ланки, при всталеному русі, постійна. Кінематичне дослідження механізмів заключається в вирішенні наступних основних задач:

а/ визначення переміщень ланок і траєкторій, що описують характерні точки ланок;

б/ визначення швидкостей окремих точок ланок і кутових швидкостей ланок;

в/ визначення прискорень окремих точок ланок і кутових прискорень ланок.

Кінематичні параметри, що характеризують рух, визначаються графічними, або аналітичними методами. Графічні, методи дають прості і наочні розв'язання там, де аналітичні приводять до дуже громіздких формул і, отже, складних розв'язків.

Будемо розглядати основні графічні методи дослідження: метод кінематичних діаграм та метод планів положень, швидкостей та прискорень.

Затим розглянемо аналітичні методи кінематичного дослідження механізмів, так як за допомогою сучасних ЕОМ можна швидко розв'язати доволі громіздкі рівняння і визначити необхідні швидкості та прискорення окремих точок ланок механізму.

Якщо механізм має одну ступінь вільності, то перемішення, швидкості і прискорення вихідних /ведених/ ланок і будь-яких точок механізму залежать від закону руху вхідної /ведучої/ ланки. Вхідна ланка може утворювати із стояком обертальну, або поступальну кінематичну пару.

В першому випадку закон руху вхідної ланки може бути заданий у вигляді рівняння φ=φ(t), що виражає залежність кута повороту вхідної ланки від часу. В другому випадку, цей закон може бути заданий у вигляді рівняння S=S(t), що виражає залежність переміщення вхідної ланки від часу. Ці закони будемо називати функціями переміщень вхідних /ведучих/ ланок.

Функції φ=φ(t) і S=S(t) можуть бути також задані графічно у вигляді кривих, на яких по осі ординат відложені кути повороту φ, або переміщення S в деяких вибраних масштабах, а по осі абсцис - час t у вибраному масштабі. Користуючись графіками легко визначити числові значення кутів повороту φ /рис.5.1 а/, або переміщень S за будь-який вибраний відрізок часу /рис. 5.1, б/.