Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект з АТП.doc
Скачиваний:
83
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
6.21 Mб
Скачать

227

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного

господарства та природокористування

Технічний коледж

ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”

для студентів ІІІ-го курсу спеціальності 5.092503 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Рекомендовано до друку методичною комісією

спеціальних дисциплін з напрямку «Автоматизація»

Протокол № від 2008 р.

Рівне 2008

Інтерактивний комплекс з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів” для студентів ІІІ-го курсу спеціальності 5.092503 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”/ Кухнюк Н.В., – Рівне: Технічний коледж НУВГП, 2008 – с.

Упорядник - Кухнюк Н.В., викладач Технічного коледжу.

Відповідальний за випуск: заступник директора з навчально-методичної роботи Васьковець Л.І.

Вступ

Автоматизація виробництва не є самоціллю, а ефективним засобом підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції, зменшення затрат важкої, моно­тонної, небезпечної та шкідливої праці. Автоматизація є найвищою стадією технічного забезпечення виробництва. Без якісного керування, виробництво не може бути ефективним.

Дисципліна «Автоматизація технологічних процесів» є однією з основних спеціальних дисциплін для підготовки спеціалістів напрямку “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Мета даного предмету вивчити основні закономірності і принципи побудови та функціонування, методи синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами, розрахунок окремих контурів регулювання, а також вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації інтелектуальних систем.

1. Опис предмета навчальної дисципліни

Автоматизація технологічних процесів

Таблиця 1

Характеристика предмета навчальної дисципліни

Курс

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів, відповідних

ECTS - 5.

Модулів – 4.

Змістових

модулів – 4.

Загальна

кількість годин – 270.

Спеціальність:

5.092503

„Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Роки підготовки: ІІІ- ій.

Семестр: V-ий, VI-ий.

Лекції – 96 години.

Лабораторні

заняття – 10 годин.

Практичні

заняття – 43 годин.

Курсова робота – 50 годин.

Самостійна

робота – 121 годин.

Вид контролю:

1. Чотири модульні контрольні роботи.

2. Залік.

3. Індивідуальна робота.

4. Підсумковий іспит.