Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

Лекція 7.

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КІНЕМАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ

План лекції:

7.1. Задачі аналітичних методів дослідження механізмів.

7.2. Аналітична кінематика кривошипно-коромислового механізму.

7.3. Анаялітична кінематика кривошипно-повзучого механізму.

7.4. Аналітична кінематика кулісного механізму.

7.1. Задачі аналітичних методів дослідженя механізмів.

В попередніх лекціях були розглянуті графічні методи кінематичного аналізу важільних механізмів. Графічні методи відзначаються наочністю і простотою. Вони дозволяють визначати положення швидкості прискорення ланок механізмів любої структури, а тому їх успішно застосовують при розв'язуванні різних задач, що не вимагають великої точності.

Коли ж за умовами задачі виникає потреба в результатах із наперед заданою, точністю, яку не забезпечують графічні методи, то тоді застосовують аналітичні методи дослідження. Розвиток обчислювальної техніки сприяє вдосконаленню і поширенню аналітичних методів кінематичного дослідження механізмів.

Основними задачами аналітичних методів дослідження механізмів є визначення, з наперед заданою точністю, положень всіх його ланок при любому куті φ1 повороту кривошипа, а також дозволяє отримати залежності між переміщеннями, швидкостями та прискореннями у вигляді формул, із яких видно, які параметри механізму слід змінити, щоб отримати необхідні співвідношення між ними для покращення роботи механізму в цілому.

В залежності від використання математичного апарату методи аналітичної кінематики діляться на метод аналогів, метод векторних контурів координатні методи та метод комплексних чисел. Ми будемо застосовувати для дослідження механізмів методи векторних контурів.

7.2. Аналітична кінематика кривошипно-коромислового механізму.

На рис.7.1 показана кінематична схема кривошипно-коромислового механізму. Кривошип ОА обертається із заданою сталою кутовою швидкістю ω1. Положення кривошипа визначається кутом φ1, який кривошип утворює з лінією центрів ОО1 стояка, а положення шатуна АВ та коромисла О1В – відповідно кутами φ2 та φ3 теж відносно тієї самої лінії ОО1.

Проведемо через центр шарніру О координатні осі хоу. Позначимо кут, який утворює лінія центрів ОО1 з віссю ох через φ4.

К ривошипно-коромисловий механізм

Рис.7.1

Будемо вважати довжини ланок ОА = l1 і AB = l2, О1В = l3 i O1O = l4 відомими. Нехай також заданий кут φ1 повороту вхідної ланки AO.

Знайдемо в аналітичній формі залежності між переміщеннями, та прискореннями ланок механізму.

Розглядаючи контур OABO1, утворений ланками механізму, як замкнуту ламану лінію, що становить суму векторів, можна скласти рівняння:

. /7.1/

Проектуючи це векторне рівняння на осі ox i oy, дістанемо:

/7.2/

Оскiльки φ4 = 1800, то sin φ4 = 0, a cos φ4 = -1.

Отже, рівняння /7.2/ приймуть вид:

/7.3/

Знайдемо кутові швидкості ω1 i ω2 ланок 2 і 3, для чого продиференціюємо рівняння /7.3/ за часом t, отримаємо:

/7.4/

Оскільки , , , то рівняння /7.4/ наберуть такого вигляду:

/7.5/

Для визначення кутової швидкості ω2 повернемо координатні осі xoy на кут φ3, це рівнозначно відніманню кута φ3 в рівняннях /7.5/, тоді перше рівняння /7.5/ набере вигляду:

l2ω2sin (φ2φ3)= - l1ω1sin (φ1φ3 ) . /7.6/

Із відношення /7.6/ маємо:

ω2 = - ω1 . /7.7/

Аналогічно повертаючи координатні осі oxy на кут φ2 із першого рівняння

/ 7.5 / знаходимо:

l1ω1sin (φ1φ2)= l3ω3sin (φ3φ2 )

або

ω3 = ω1 . /7.8/

Тепер знайдемо кутові прискорення ε2 i ε3 ланок 2 і 3, для чого продиференціюємо перше рівняння /7.5/ за часом t, отримаємо:

l1ω12 cosφ1 + l2ω22 cos φ2 + l2 ε2sin φ2 = l3ω32 cos φ3+l3 ε3sin φ3 /7.9/

де ε2 = , ε3 = , a ε1 = 0, оскiльки ω1 = const.

Повертаючи координатні осі xoy спочатку на кут φ2, а за тим на кут φ3, визначемо кутові прискорення ε2 i ε3 , використовуючи /7.9/

ε3 = ; /7.10/

ε2 = . /7.11/

Тепер знайдемо кути φ2 i φ3 /виразимо їх через φ1 і довжини ланок/. Позначимо відомі величини:

- l4 + l1cosφ1 = a;

l1sin φ1 = в. /7.12/

Враховуючи позначення /7.12/, рівняння /7.3/ набудуть вигляду:

; /7.13/

Пiднесемо рівняння /7.13/ до квадрату і знайдемо кут φ2

cos φ2 = , /7.14/

де

A = , B = .

Підставимо значення φ2 в одне з рівнянь /7.13/ і знайдемо кут φ3.

Лінійні швидкості окремих точок ланок механізму та нормальні і тангенціальні прискорення знайдемо із відношень:

VBA = ω2 l2;VBO1 = ω3 l3;

aпBA = ; aпBО1 = ;

; . /7.15/

Викладений аналітичний метод дослідження кривошипно-коромислового механізму може бути застосований до любих механізмів, які утворені приєднанням до ведучої ланки зі стояком груп Ассура ІІ класу ІІ порядку.