Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,11,12,14, 19,24-31]

Додаткова література

[5,6,7,8,9,10,11,17,22]

5.Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен оволодіти компетенціями: закріплення, поглиблення знань сутності ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Індивідуальні завдання

п/п

Зміст індивідуальних завдань

Модуль 1.

1.

Змістовий модуль 2. Фінансові послуги на ринку послуг

Аналіз ситуації

2.

Змістовий модуль 3. Державне регулювання ринку фінансових послуг

Аналіз ситуації

Модуль 2. Індивідуальна робота

1.

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

2.

Підготовка наукової доповіді, тез доповіді та виступ на студентській науково-практичній конференції з проблем на ринку фінансових послуг

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання повинні бути виконані в міжсесійний період за вказаними темами, що вказані у змісті індивідуальних завдань, зазначених після теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

В роботі слід дослідити нормативно-правову документацію, що регламентує дані питання, літературні джерела, періодичні видання та інтернет-ресурси, описати у вигляді наукової доповіді, есе. Крім того необхідні виконати розрахунки, зробити висновки і внести пропозиції щодо вирішення проблем на ринку фінансових послуг.

Так, наукова доповідь повинна бути завершеним дослідженням певною наукової проблеми і включати наступні обов’язкові елементи: актуальність теми дослідження; короткий огляд наукових публікацій із зазначеної проблематики з визначенням дискусійних питань; викладення власного бачення автором їх розв’язання і наведення механізмів вирішення означеної проблеми; висновки і пропозиції; перелік літературних джерел. Обсяг наукової доповіді має бути в межах 10 сторінок формату А4, її оформлення – за стандартними вимогами: робота повинна мати титульний лист (1 стор.); план; вступ, в якому обов'язково вказується актуальність обраної теми, формулюється мета та завдання, які мають бути розв'язані; основна частина (огляд літературних джерел, виділення основних теоретичних положень та ідей, формулювання власних позицій щодо з'ясованих у літературі напрямків розв'язання проблеми); короткі висновки; список використаної літератури (не менше 6 наукових джерел). Відсутність однієї із складових завдання знижує кількість балів на 0,5.

Графічні та розрахункові роботи повинні спиратися на використання статистичної та іншої фактичної інформації, поданої із застосуванням ключових показників і обґрунтуванням критеріїв, що дозволять приймати певні управлінські рішення. За більшістю запропонованих завдань розрахунки повинні супроводжуватись графічним матеріалом і власними авторськими висновками.

Для більшої наочності та зручності сприйняття аудиторією, перед якою студент демонструє свої досягнення з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань всі види індивідуальних навчально-дослідних завдань бажано доповнити мультимедійними презентаціями.

Робота повинна бути здана на кафедру за 10 днів до початку екзаменаційної сесії для перевірки.