Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Загальні вимоги

та методичні рекомендації

щодо Виконання КУрсових робіт

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Розглянуто і схвалено

Вченою радою академії

Протокол № 7 від 25.02.2013 р.

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.012.1

УДК 330.101.54

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, видання друге, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 37 с.

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт розроблені з урахуванням законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання курсової роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення роботи та процедури її захисту.

Автори-укладачі:

А.Г. Бабенко

– д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці;

В.Є. Власюк

– д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи;

Т.О. Дулік

– к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків;

Т.В. Корягіна

– к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії

Л.В. Лисяк

– д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та державного управління;

І.Д. Падерін

– д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств;

Т.Є. Терещенко

– к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Рецензенти:

В.П. Капітон

– д. філос. н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Н.І. Дучинська

– д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Відповідальний

за випуск:

А.Л. Бикова

–  перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

ЗМІСТ

1 Загальні положення

4

2 Вибір теми курсової роботи

6

3 Структура і зміст курсової роботи

8

4 Робота з літературою

13

5 Збір і обробка фактичного матеріалу

15

6 Вимоги до оформлення курсової роботи

16

7 Підготовка курсової роботи до захисту та захист курсової роботи

26

8 Рекомендації кафедрам

30

Додаток А

31

Додаток Б

32

Додаток В

34

Додаток Д

35

Додаток Ж

36