Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Міжнародні стандарти обліку і звітності

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

Фінансовий факультет

Кафедра обліку та економічного аналізу

Міжнародні стандарти обліку і звітності

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

8.03050401 «Економіка підприємства»,

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»,

8.03050803 «Оподаткування», 8.03050802 «Банківська справа»

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.052.201.1ц

Жадько К.С., Горященко Ю.Г.

Ж-15 Міжнародні стандарти обліку і звітності: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050802 «Банківська справа».– Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія. 2012. – 73 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» розроблено у відповідності із навчальним і робочим навчальними планами, програмою дисципліни і призначений для студентів денної форми навчання. Посібник містить завдання і виробничі ситуації практичного змісту, тести для самоконтролю, контрольні питання, перелік тем для доповідей, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Автори:

К.С. Жадько –

Ю.Г. Горященко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії;

викладач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.Я. Плаксієнко –

д.е.н., завідувач кафедри обліку і аудиту Полтавської державної аграрної академії

Н.А. Волошина –

к.т.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

К.С. Жадько –

к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою Радою фінансового факультету

Протокол № 8 від 22.06.2012 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри обліку та економічного аналізу Протокол № 11 від 11.06.2012 р.

Зміст

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

11

3. Методичні рекомендації до практичних занять

39

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

58

5. Підсумковий контроль

62

6. Список рекомендованої літератури

Додатки

63

67

Вступ

В останнє десятиріччя в Україні відбуваються складні процеси реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це потребує запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дасть змогу усунути економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. Ця проблема актуальна для всіх країн світу, особливо для нашої країни, оскільки бухгалтерський облік є необхідним засобом ведення міжнародного бізнесу й формування сучасної економічної політики.

Гармонізації обліку та звітності України з міжнародними стандартами сприяло прийняття і запровадження Програми реформування бухгалтерського обліку, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28 жовтня 1998 р., та Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.07 № 911-р. Для запровадження міжнародних стандартів необхідно забезпечити законодавчі й організаційні передумови. Існує невідповідність і неузгодженість роботи вищих законодавчих органів країни стосовно повноважень і компетенції з питань розробки та впровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку, відсутність професійного судження бухгалтерів, наявність податкового обліку. Це стримує інноваційний розвиток національної економіки й реалізацію іноземних інвестиційних проектів.

Практично всі новації в нормативних актах з бухгалтерського обліку за останні роки так або інакше пов’язані з процесом переходу до міжнародних стандартів обліку і звітності (МСОЗ).

Формат офіційної фінансової звітності українських компаній за останні роки став все більше відповідати вимогам МСОЗ. До вітчизняної облікової практики увійшли поняття «облікова політика», «професійна думка», «умовні факти господарської діяльності», остаточно відокремилися системи фінансового і податкового обліку. Таким чином, практично кожен бухгалтер в Україні, що веде облік не за спрощеною системою, зараз певною мірою працює за МСОЗ, як правило, навіть не підозрюючи про це. При цьому бухгалтери часто (і абсолютно виправдано) скаржаться на складність розуміння змін, що відбуваються, в обліку. І тут, безумовно, значну користь може принести вивчення МСОЗ, оскільки,зрозумівши зміст оригіналу, ми завжди легко можемо зрозуміти його інтерпретації.

Все більша кількість українських компаній виходять на міжнародні ринки. Для цих організацій складання звітності відповідно до вимог МСОЗ стає об’єктивною необхідністю. Такі фірми або ведуть бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами паралельно з фінансовим обліком за П(С)БО і на основі його даних складають звітність, або трансформують фінансову звітність, складену за П(С)БО України, в звітність у форматі МСОЗ, що потребує крім знання українського законодавства – знання МСОЗ.

Основна ідея теоретичної концепції Міжнародних стандартів полягає в демонстрації користувачеві звітності економічного змісту операцій компанії і її фінансового положення. Такий підхід істотно розмежовує методологічні межі обліку, характерні для вітчизняної практики. Тут слід назвати оцінку майна підприємства відповідно до поточної економічної ситуації, відображення доходів, витрат і зобов’язань, що їх формують, з урахуванням чинника тимчасової цінності грошових коштів, концепцію підтримки капіталу. Розкриття фінансового положення підприємства з таких методологічних позицій дає користувачам, що ухвалюють управлінські рішення, інформацію, яка дозволяє об’єктивніше оцінити фінансове положення фірми. Дана облікова методологія може бути використана при формуванні управлінської звітності про фінансове положення організацій. Нарешті, знання МСОЗ підвищує рівень кваліфікації фахівця і робить носія таких знань більш затребуваним на ринку праці.

Вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» передбачає опанування знаннями методів і методології ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі єдиних методологічних засад, встановлених міжнародними стандартами обліку і звітності, прогресивними формами з урахуванням особливостей діяльності підприємств, сучасної технології обробних облікових даних та набуття вмінь і навичок для використання облікової інформації в управлінні, контролі, аналізі діяльності підприємств і організацій.

Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти обліку і звітності» відноситься до розряду предметів, що визначають вибрану студентом спеціальність. У зв’язку з цим важливого значення набуває оволодіння сучасними формами і методами ведення обліку і складання звітності.

Навчально-методичний посібник «Міжнародні стандарти обліку і звітності» дозволить оволодіти основними прийомами, технікою обробки облікових даних, набути навичок роботи з нормативними документами.