Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Проаналізуйте графік розробки та введення в дію П(С)БО та визначте основні їх відмінності від МСОЗ.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке стандартизація бухгалтерського обліку та які передумови її здійснення?

 2. Дайте характеристику англосаксонської моделі організації бухгалтерського обліку.

 3. У чому полягає особливість континентальної моделі?

 4. Що є підставою для виокремлення південноамериканської моделі організації бухгалтерського обліку?

 5. Охарактеризуйте стандарти GAAP та зробіть огляд Положень про концепцію фінансового обліку (SFAC).

Бібліографічний список до теми: [1, 9-12, 16, 41, 49, 51, 53, 54]

Тема 2. Економічний і юридичний зміст факту господарського життя і можливості їх подання у складі бухгалтерської інформації

Мета: формування системи знань щодо змісту і структури факту господарського життя.

План вивчення теми

 1. Поняття факту господарського життя.

 2. Структура факту господарського життя.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

 1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

 2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

 3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

 4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Щодо першого питання. Вибір в якості основи методології обліку юридичної або економічної концепції впливає на зміст бухгалтерської інформації і можливості осіб, що використовують цю інформацію.

Центральним поняттям будь-якої області знань, зокрема, і економічної науки, є факт. Реальні факти вкриваються в оболонку економічних, юридичних, 6yxгалтерських і інших понять, категорій, законів, норм, суджень.Інформаційні оболонки фактів господарського життябувають різні: точні і не точні, адекватні та не адекватніконкретній ситуації, ясні і розпливчаті, істинніі помилкові. Бухгалтерська звітність це і є інформаційна оболонка реального факту фінансового становища фірми.Часто ця інформаційна оболонка стає вуаллю,крізь яку фірма виглядає більш платоспроможною,ніж це є насправді. Найбільш відоме в даний час визначення факту господарського життя належить російському ученому Я.В. Соколову, який пише, що «факт господарського життя є елементарний момент господарського процесу, змінюючий або підтверджуючий склад засобів підприємства, або їх джерел, або засобів і джерел одночасно». Таким чином, факти господарського життя визначаються як дії і події, які формують активи і пасиви компанії.

Щодо другого питання. Структура факту господарського життя може бути уподібнена ядру, покритому декількома шарами. Кожен з шарів представлений певним змістовним аспектом факту:

– перший шар представляє натурально-речовий вміст факту: кілограми, метри, штуки тощо;

– другий – фінансовий шар, який представляє засоби і джерела в узагальнювальному грошовому вимірі;

– третій – речово-правовий шар, який розкриваєвідносини суб’єктів господарського процесу;

– четвертий – зобов’язально-правовий шар, в якому представлені відношення між суб’єктами господарського процесу;

– п’ятий – адміністративно-правовий шар, в якому фіксуються адміністративні внутрішньофірмові відносини.

Тести

1. Для України характерним є таке застосування МСБО:

а) МСБО використовуються як національні стандарти, але в де яких випадках можуть бути модифіковані для місцевих умов;

б) національні стандарти розробляються окремо, але в більшості випадків базуються на аналогічних МСБО;

в) те саме, що б), але в національних стандартах немає посилання на МСБО, до того ж національні стандарти можуть забезпечувати більший або менший вибір, ніж МСБО.

2. Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлюються:

а) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

б) П(С)БО;

в) МСБО.

3. В якому році в Україні було впроваджено Систему національних рахунків (СНР):

а) 1992 p.;

б) 1993 p.;

в) 1994 p.?

4. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;

б) управлінського обліку;

в) податкового обліку;

г) всіх перелічених вище видів обліку.