Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

5. Підсумковий контроль

Оцінювання придбаних знань, вмінь, навичок здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПМК) на практичних заняттях та за результатами виконаних індивідуальних завдань.

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння матеріалу курсу дисципліни, отриманих навичок проведення розрахунків, умінь творчо та обґрунтовано розв’язувати завдання, ступеня самостійності в оволодінні програмним матеріалом. Успішне розв’язування завдань на практичних заняттях може бути досягнуте лише в результаті глибокого оволодіння навчальним матеріалом, вмілого практичного застосування придбаних теоретичних знань як з даної дисципліни, так і з інших економічних дисциплін.

Рівень знань, вмінь і навичок вважається достатньо високим, коли студент має достатні знання з основних положень законодавчих і нормативних документів з контролю та аудиту, володіє ситуацією, акуратно оформляє роботу, кваліфіковано розв’язує проблемні завдання та вправи і проявляє при цьому знання основних законодавчих і нормативних документів, володіє достатніми знаннями щодо проведення контролю і ревізії та оформлення відповідних висновків.

  1. Питання до підсумкового модульного контролю

 1. Методологічні та організаційні проблеми застосування СНР в Україні.

 2. Перспективи гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку в Україні.

 3. Концепції капіталу в МСФЗ.

 4. Оцінка доходів та витрат.

 5. Застосування МСОЗ в Україні.

 6. Факт господарського життя: його зміст та структура.

 7. Користувачі бухгалтерської інформації та їх інтереси.

 8. Значення та суть якісних характеристик фінансової звітності.

 9. Визначення та вимірювання активів за МСОЗ.

 10. Визнання зобов’язання в балансі підприємства.

 11. Фінансові аспекти корпоративного управління в Україні та національні стандарти обліку (UA-GAAP) у контексті глобальних систем стандартизації МСФО (IFRS) та US-GAAP

 12. Умови для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

 13. Доходи та витрати підприємства як чинники фінансового результату його діяльності.

 14. Особливості МСБО 16 «Основні засоби».

 15. Особливості МСБО 17 «Оренда»

 16. Особливості МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

 17. Особливості МСБО 2 «Запаси».

 18. Розуміння капіталу в рамках української облікової традиції таМСОЗ.

6. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, остання версія – тлумачення від 25.01.2012 р., підстава v003p710-12 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Господарський кодекс України : за станом на 19.01.2012 р., підстава 4220-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Кримінальний кодекс України : за станом на 17.01.2012 р, підстава 4025-17/ Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 18.01.2012 р., підстава v001p710-12 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14. – Документ 2755-17, остання редакція від 19.01.2012 р. на підставі документа № 4220-17.

 6. Цивільний кодекс України : за станом на 13.03.2012 р., підстава 4416-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . –Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 13.03.2012 р., підстава 4416-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України від 26 січня 1993 № 2939-XIІ : за станом на 01.01.2011 р., підстава 2856-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 № 996-XIV : за станом на 14.01.2012 р., підстава 4224-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . — Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 10. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI

 11. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480.

 12. Рішення ДКЦПФР від 30.11.2010 р. № 1780

 13. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341-ХІІ : за станом на 05.06.2011 р., підстава 3334-17 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 14. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.10 р., № 1234 “Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів”. [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 1234-2010-%ЕБ.

 16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ control/uk/publish/ category/main?cat_id=83009.

 17. Білова Н. Справжній бухоблік / Н. Білова, А. Бобро, Д. Винокуров та ін. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.

 18. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шуленова : навч. посіб.: 2-ге видання доповнене і перероблене. – Житомир: ЖІТІ, 2001 – 576 с.

 19. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.-3-е видання перероб. і доповн. Житомир: ЖІТІ, 2001 – 672 с.

 20. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2000. – 166 с.

 21. Голов С.Д. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навч.-практ. посіб. / Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. –713 с.

 22. Грачева Р. Энциклопедия бухгалтерского учета / Р. Грачева. – К. : Галицкие Контракты, 2004. – 832 с.

 23. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: Методология и практика / Д.А. Ендовицкий; Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 398 с.

 24. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.

 25. ЖивкоЗ.Б. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2 : [навч. посіб.] / З.Б.Живко, В.І. Франчук, М.О.Живко. – К. : Алерта, 2008. – 444 с.

 26. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – 2-е вид. Київ.: Фірма «ДІ-КСІ». – 1997. – 832с.

 27. Кізло М.В., Росоха Р.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С. 203-209.

 28. Кім Г.Г., Сопко В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

 29. Корецька-Гармаш В.О. Податковий контроль: проблемні аспекти та напрями удос­коналення / В.О. Корецька-Гармаш, Н.М. Раєвська // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журнал Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 1. – С. 39-44.

 30. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 312 с.

 31. Маренков Н.Л. Ревизия и контроль / Н.Л. Маренков. – Ростов-на-Дону; М.: Феникс, 2004. – 416 с.

 32. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Торсінг, 2002. – 291 с.

 33. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учеб. пособ. для студентов / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин; Финансовая акад. при Правительстве РФ; Под ред. М.В. Мельник. – М.: ФБК-пресс, 2003. –519 с.

 34. Мельник М.В. Ревизия и контроль: Тесты и задачи: учеб. пособ. для студ. вузов / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин; Под ред. М.В. Мельник. – М. : ФБК-пресс, 2004. – 260 с.

 35. Мельник П. Расследование преступлений в сфере экономики: учеб.-практ. пособие. – К.: Фирма «Дия» ЛТД, 1998. – 184 с.

 36. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 265 с.

 37. Орлова В.К., Савич В.І. Бухгалтерський облік: навч. посібник // 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

 38. Родионова В.М. Финансовый контроль: учеб. для студ. вузов, / В.М. Родионова, В.И. Шлейников. – М. : ФБК-Пресс, 2002. – 319 с.

 39. Степашин С.В. Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов / С.В. Степашин. – СПб. : Питер, 2004. – 553 с.

 40. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік, навч. посіб. – К.: «Знання», 2005. – 471с.

 41. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: Методичні рекомендації / За ред. С. Ф. Голова. – Вінниця, 2003. – 362 с.

 42. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2001. – 253 с.

 43. Усач Б.Ф., Шурпінкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку, навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 301с.

 44.  Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : [підручник] / Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В.; під ред. д.е.н., проф. М.Т. Білухи. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с.

 45.  Чабанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерський облік (торгівельні і посередницькі підприємства): навч. посіб.– 4-те вид. перероб. і доп. – Харків: «Олант», 1998. – 454 с.