Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність та актуальність гармонізації бухгалтерського обліку.

 2. Яка мета створення та принципи функціонування Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО)?

 3. Назвіть особливості застосування МСБО в різних країнах світу.

 4. Що було передумовою розробки національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) в Україні?

 5. Які кроки було здійснено з метою реалізації програми реформування бухгалтерського обліку в Україні?

 6. За якими напрямами здійснюється приведення національної системи бухгалтерського обліку України відповідно до вимог МСБО?

Бібліографічний список до практичного заняття: [ 1, 5, 9-12, 16, 41, 49, 51, 53, 54, 58]

П(С)БО 9 - МСБО 2;

П(С)БО 10 - МСБО 1; МСБО 32;

П(С)БО 12 - МСБО 28;

П(С)БО 30 - МСБО 41

П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 25 - МСБО 1;

П(С)БО 4 - МСБО 7;

П(С)БО 5 - МСБО 1, МСБО 32;

П(С)БО 6 - МСБО 1, МСБО 8, МСБО 10;

П(С)БО 20 - МСБО 3, МСБО 27;

П(С)БО 29 - МСБО 14

П(С)БО 11 - МСБО 1; МСБО 37.

П(С)БО 17 - МСБО 12; П(С)БО 24 - МСБО 33; П(С)БО 26 - МСБО 19

Оборотні активи

Зобов’язання

Фінансова звітність

Фінансові результати та витрати

МСФЗ, аналоги яких відсутні серед П(С)БО

Основні групи

П(С)БО 15 - МСБО 18; П(С)БО 16 - МСБО 23; П(С)БО 31 - МСБО 23

МСФЗ 1; МСФЗ 2; МСФЗ 3; МСФЗ 4; МСФЗ 5; МСФЗ 6; МСБО 20; МСБО 26; МСБО 34

Необоротні активи

Загальні (інформативні) стандарти

П(С)БО 7 - МСБО 4 замін. на: МСБО 16; МСБО 22 змін. на МСФЗ 3; МСБО 38;

П(С)БО 8 - МСБО 9 замін. на МСБО 38; МСБО 4 замін. на: МСБО 16; МСБО 22 змін. на МСФЗ 3; МСБО 38;

П(С)БО 14 - МСБО 17; П(С)БО 18 - МСБО 11;

П(С)БО 10 - МСБО 1; МСБО 32; П(С)БО 12 - МСБО 28;

П(С)БО 13 - МСБО 25 замін. на МСБО 39; МСБО 32; П(С)БО 32 – МСБО 40

П(С)БО 19 - МСБО 22 замін. на МСФЗ 3; П(С)БО 21 - МСБО 21;

П(С)БО 22 - МСБО 29;

П(С)БО 23 - МСБО 24;

П(С)БО 27 - МСБО 35 замін. на МСФЗ 5; П(С)БО 28 - МСБО 36

Рис. 3. Основні групи положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій

Практичне заняття № 2, 3

Тема 6. Облік операцій з активами

Мета: вивчити методику визнання та оцінки активів згідно з МСОЗ.

План заняття

 1. Активи як основний елемент фінансової звітності.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

 1. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

 2. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

 3. Виконати ситуаційне завдання, дати відповіді на тести та відповісти на контрольні питання.

Загальне визначення поняття «актив», яке містять «Принципи», таке: «активи – це ресурси, які контрольовані підприємством, виникли в результаті минулих подій, від яких підприємство чекає економічної вигоди в майбутньому» Тут слід виділити три ключові моменти:

а) минулі події, в результаті яких у підприємства виникли ресурси;

б) майбутні економічні вигоди, які несуть ресурси; і

в) контроль над ресурсами.

У бухгалтерському балансі слід виділити наступні статті активів, якщо такі є (у дужках вказані стандарти, які регулюють оцінку і визнання конкретних об’єктів в звітності організації):

 1. нерухомість, машини і устаткування (IAS 16);

 1. інвестиційна нерухомість (IAS 40);

 1. нематеріальні активи (IAS 38);

 2. фінансові активи (крім відбитих в позиціях c.h.i) (IAS 32,39, IFRS 7);

 3. інвестиції, що враховуються пайовим методом (IAS 28,31);

 4. біологічні активи (IAS 41);

 5. запаси (IAS 2);

 6. торгові та інші дебітори;

 7. грошові кошти і їх еквіваленти (IAS 7);

(j) сукупність активів, кваліфікованих як призначені для продажу і активів, включених в групи вибуття і кваліфікованих як призначених для продажу (IFRS 5);

(к) активи по поточному податку (IAS 12);

(l) активи по відкладеному податку (IAS 12).

Оцінка активів підприємства – дуже важливий етап трансформації звітності підприємства на МСОЗ, тому що:

- МСОЗ вимагають відбивати активи по справедливій вартості;

- для визначення справедливої вартості активу в більшості випадків потрібний незалежний оцінювач.

Оцінка для МСФЗ містить у собі наступні види оцінки:

- Оцінка для цілей МСФЗ 1 (англ. IFRS 1) «Прийняття міжнародної фінансової звітності вперше». Метою оцінки є відбиття справедливої вартості основних засобів підприємства, яке вперше складає звітність у відповідності до МСОЗ для адекватної характеристики його майнового стану. Як правило, об’єктами оцінки виступають основні засоби й об’єкти незавершеного будівництва, якими володіє підприємство, а в окремих випадках – нематеріальні активи підприємства.

- Оцінка для цілей МСБО 36 (англ. IAS 36) «Знецінення активів». Оцінка проводиться з метою визначити величину знецінення окремого активу або бізнесу всього підприємства у випадку погіршення економічних умов.

- Оцінка для цілей МСБО 16 (англ. IAS 16) «Основні засоби». У ряді випадків Стандарти вимагають щорічної переоцінки основних засобів підприємства із залученням незалежного оцінювача.

- Оцінка для цілей МСБО 38 (англ. IAS 38) «Нематеріальні активи». Оцінка проводиться для обґрунтованого відбиття нематеріальних активів підприємства відповідно до вимог МСФО.

- Оцінка для цілей МСБО 39 (англ. IAS 39) «Фінансові інструменти». Оцінка проводиться для обґрунтованого відбиття фінансових вкладень підприємства відповідно до вимог МСОЗ.

- Оцінка для цілей МСБО 40 (англ. IAS 40) «Інвестиційна нерухомість». Стандарти вимагають щорічної переоцінки об’єктів майна, призначеного для інвестиційних цілей.

Тести

1. Економічні вигоди можуть бути отримані:

а) при використанні ресурсу окремо або у поєднанні з іншими активами у виробництві товарів і послуг, що продаються компанією;

б) при обміні на інші об’єкти активу;

в) при використанні як засіб погашення зобов’язання;

г) при розподілі серед власників компанії;

д) всі відповіді вірні.

2. Під витратами, що забезпечують прибуток розуміють:

а) вкладення в майновий потенціал компанії, тобто майно, що приносить організації доходи;

б) будь-які зобов’язання;

в) власний варіант відповіді.

3. Справедлива вартість це

а) та сума, на яку можна обміняти актив при здійсненні операції між добре поінформованими, охочими зробити таку операцію і незалежними один від одного сторонами;

б) поняття, тотожне поняттю «ліквідаційна вартість»;

в) те ж, що і первісна вартість;

г) власний варіант відповіді.