Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

1.2. Зміст навчальної дисципліни

«Міжнародні стандарти обліку і звітності»

Модуль 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами

Змістовий модуль 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності як економічна практика

Тема 1. Міжнародні стандарти обліку і звітності в економічному житті суспільства

Загальні відомості про міжнародний облік і звітність. Еволюція обліку і звітності.

Методологічна основа міжнародних стандартів обліку і звітності в єдиній системі. Вимоги до бухгалтерського обліку і звітності, його функції та завдання. Види бухгалтерського обліку і звітності.

Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Тема 2. Економічний і юридичний зміст факту господарського життя і можливості їх подання у складі бухгалтерської інформації

Порядок створення міжнародних стандартів обліку і звітності. Сьогоднішній день бухгалтерської інформації. Економічна концепція обліку за міжнародними стандартами обліку і звітності.

Тема 3. Цілі фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності

Поняття міжнародних стандартів обліку і звітності. Рахунки за міжнародними стандартами обліку і звітності. Користувачі бухгалтерської інформації. Звітність: її валюта, періодичність, складання та подання. Границі бухгалтерської інформації.

Тема 4. Передбачення як методологічна основа міжнародних стандартів обліку і звітності: нарахування і безперервність діяльності

Нарахування: мета, принципи, методи, вимоги. Безперервність діяльності як основа міжнародних стандартів обліку і звітності.

Тема 5. Якісні характеристики фінансової звітності, які визначаються міжнародними стандартами обліку і звітності

Поняття про бухгалтерські документи і звітність. Значення документів, реквізити документів. Класифікація документів. Вимоги щодо первинної документації.

Документообіг та його організація. Зберігання документів.

Надійність бухгалтерської інформації. Форми організації бухгалтерського обліку при застосуванні міжнародних стандартів.

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій

Тема 6. Облік операцій з активами

Визнання активів. Поняття про активи, класифікація та оцінка. Документальне оформлення операцій з активами. Облік надходження активів. Облік амортизації активів.

Тема 7. Облік розрахунків за зобов’язаннями

Визнання зобов’язань, їх класифікація, оцінка. Документальне оформлення операцій з зобов’язаннями. Облік збільшення та погашення зобов’язань. Розкриття інформації про зобов’язання у звітності.

Тема 8. Облік капіталу

Капітал: його економічна сутність та визначення. Документальне оформлення руху капіталу. Визнання, види та оцінка капіталу. Розкриття інформації про капітал у звітності.

Тема 9. Облік доходів і витрат

Економічна сутність та класифікація доходів і витрат. Оцінка доходів і витрат. Документальне оформлення доходів і витрат.

Розкриття інформації про доходи і витрати у звітності.

Модуль 2. Індивідуальне завдання (ІЗ)

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота є однією із форм організації навчального процесу. Метою самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» є набуття студентами знань, навичок і вмінь грамотно використовувати в роботі нові форми, методи і методики ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності за міжнародними стандартами. На самостійну роботу виносяться окремі питання з тем дисципліни, які вимагають більш детального опрацювання. Перелік питань, винесених на самостійну роботу згрупований за змістовими модулями і наведений нижче.

У процесі самостійної роботи студенти вивчають теоретичний матеріал та виконують практичні завдання, які активізують навчально-пізнавальну діяльність. Увага студентів концентрується на матеріалі, який недостатньо був освітлений на лекціях та опрацьований на практичних заняттях. Це змушує студента розвивати мислення, самостійно приймати рішення, обирати способи і методи розв’язання завдань. Самостійна робота студента дозволяє йому усвідомити, які саме питання ним недопрацьовані і не дозволяють опанувати більш складний матеріал, дає можливість самостійно оцінити наскільки він здатний рухатись далі з отриманим, на цей момент, багажем знань, вмінь і навичок, проаналізувати прогалини та ліквідувати їх до того моменту, коли відбуватиметься оцінювання рівня його знань, вмінь і навичок з дисципліни.

Самостійна робота виконує також виховну функцію. Для майбутнього фахівця вкрай важливо виховати в собі дисциплінованість, відповідальність, здатність доводити справи до логічного завершення, надавати кваліфіковану, чітко структуровану, зрозумілу інформацію, що має характеризувати його в майбутньому як серйозного конкурента на ринку праці.

Завдання практичного змісту (у вигляді ситуаційних завдань та тестів) для самостійного опрацювання наводяться після кожної теми. Самостійна робота над завданнями підвищить активність студента у процесі опрацювання виділених питань, змусить шукати відповіді і вирішення поставлених завдань. Оцінювання знань студентів за самостійну роботу здійснюється на практичних заняттях.