Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

71

Міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

УправлIння

корпоративними

фIнансами

Навчальний посібник

За науковою редакцією кандидата економічних наук

Н.М. Дєєвої

Дніпропетровськ – 2006

УДК 334.784:336.64

ББК 65.290-93

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

(лист № 1.4/18-Г-254 від 19.06.2006)

У67

Управління корпоративними фінансами:Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, В.Я. Олійник, Т.Ф. Григораш  та ін.; За наук. редакцією Н.М. Дєєвої. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006. – 198 с.

ISBN 966-8866-05-3

Корпоратизація економіки держави має виступати вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника в умовах зростання процесів глобалізації. Це зумовлює актуальність підготовки фахівців з фінансового менеджменту в сфері управління корпоративними фінансами.

Навчальний посібник «Управління корпоративними фінансами» розкриває комплекс питань функціонування корпорацій, зокрема управління власним і позиковим капіталом, діяльності корпорацій на фінансовому ринку тощо.

Навчальний посібник призначений для студентів магістратури, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового менеджменту корпоративних підприємств.

Рецензенти:

Ковальчук К.Ф.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національної металургійної академії України

Сазонець І.Л.

доктор економічних наук, професор, зав. кафедри міжнародного менеджменту Дніпропетровського національного університету

Щетинін А.І.

доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Академії митної справи України

Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровської

державної фінансової академії. Протокол № 7 від 25.04.2005 р.

ISBN 966-8866-05-3

© Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В., 2006

© Дніпропетровська державна фінансова академія, 2006

Зміст

Передмова...................................................................................

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ………………………………………..................

    1. Корпорація як тип організації підприємницької діяльності

    2. Реорганізація акціонерних товариств………………………

    3. Система корпоративного управління ……………............

    4. Формування та розвиток корпоративних відносин в Україні

ТЕМА 2. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

2.1. Роль корпорації на фінансовому ринку…………………….

2.2. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку…………………………………………………………..

2.3. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні……………………………………………………….

2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні………..

ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ.................

3.1. Склад витрат корпорації……………………………………….

3.2. Виручка (дохід) організації…………………………………….

3.3. Цінова політика корпорації та її вплив на виручку від реалізації продукції…………………………………………………….

3.4. Планування прибутку……………………………………………

ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ...........

4.1. Фінансова звітність корпорацій……………………………..

4.2. Консолідована фінансова звітність…………………………

4.3. Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку………………………………………………………..

ТЕМА 5. ЦІНА КАПІТАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ..

5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактора часу………………………………………………………

5.2. Методичний підхід до формування капіталу…………….

5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу…………

5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії…………….

5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу…….

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ...........................

6.1. Політика формування власного капіталу………………….

6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу…………….

6.3. Емісійна та дивідендна політика…………………………….

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ......................

7.1. Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення…………………………………………………………………

7.2. Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик……………………………………………………………………….

7.3. Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні залученим капіталом…………………………………..

7.4. Показники ефективності використання позикового капіталу……………………………………………………………………

ТЕМА 8. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ..

8.1. Інвестиційна політика підприємства……………………….

8.2. Джерела фінансування капітальних вкладень…………..

8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів…………………………………………………………………..

8.4. Оцінка ефективності фондового портфеля……………….

ТЕМА 9. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

9.1. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активи і моделювання поточних фінансових потреб…………………..

9.2. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями.

9.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів…

ТЕМА 10. КОРПОРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ.............

10.1. Стратегічні напрямки розвитку і об’єкти планування.

10.2. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном………………………………………………………………….

10.3. Бюджетування підприємства…………………………........

Список використаних та рекомендованих джерел......................

Додаток А. Баланс умовного АТ...................................................

Додаток Б. Звіт про фінансові результати умовного АТ..............

Глосарій........................................................................................

Предметний покажчик.................................................................

5

8

8

14

19

24

30

30

34

39

43

49

49

53

56

59

66

66

73

75

89

89

97

99

104

106

111

111

114

117

124

124

127

129

132

138

138

140

143

148

153

153

156

158

164

164

168

171

175

179

181

183

191