Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів

Ключовий етап у процесі прийняття інвестиційних рішень – оцінка ефективності реальних інвестицій (капітальних вкладень). Від обґрунтованості такої оцінки залежать строки повернення вкладених коштів і перспективи розвитку корпорації.

У практиці проектного аналізу застосовують два основні підходи до вирішення проблеми оцінки привабливості проектів: статистичні (прості моделі) і динамічні моделі, засновані на дисконтуванні грошових потоків.

Статистичні моделі не враховують фактор часу і використовують дані бухгалтерської звітності, на основі якої розраховують просту норму прибутку і період окупності конкретного проекту.

Проста норма прибутку – це співвідношення прибутку згідно з фінансовими звітами компанії до вихідних інвестицій. Для розрахунку простої норми прибутку застосовуються формули:

; ,(8.7)

де ПНП – проста (бухгалтерська) норма прибутку, %;

ЧП – чистий прибуток;

В – вихідні інвестиції у проект;

АВ – амортизаційні відрахування, що генеруються проектом.

Оберненим до простої норми прибутку показником є період окупності інвестицій (ПО). Він розраховується за формулами:

; ,(8.8)

Обирають проект з найбільшою простою нормою прибутку і мінімальним періодом окупності інвестицій (у роках).

Перевагою цього методу є його простота й надійність для проектів, що реалізують протягом одного року.

У світовій практиці найбільше поширеження одержали такі динамічні моделі:

  1. чиста поточна вартість або чистий дисконтований дохід (Net Present Value, NPV);

  2. індекс дохідності (РІ);

  3. дисконтований період окупності капіталовкладень (DPP);

  4. внутрішня норма прибутку (прибутковості) проекту або маржинальної ефективності капіталу (InternalRate of Return, IRR);

  5. модифікований метод маржинальної ефективності капіталу (MIRR).

Розглянемо ці методи оцінки інвестиційних проектів більш детально. Метод чистої поточної вартості (NPV) орієнтований на досягнення головної мети інвестування – одержання прийнятного для інвестора чистого доходу у формі прибутку. Даний метод дозволяє одержати найбільш узагальнену характеристику результату реалізації проекту, тобто кінцевий ефект в абсолютному вираженні.

Чисту поточну вартість розраховують за формулою 5.5, наведеною у темі 5.

Чиста поточна вартість (NPV) виражає різницю між приведеними до поточної вартості (шляхом дисконтування) сумою грошових надходжень за період експлуатації проекту і сумою інвестованих в його реалізацію грошових коштів:

NPV = PV – I, (8.9)

де І – сума інвестицій, спрямованих на реалізацію даного проекту;

PV – поточна вартість грошових надходжень від проекту після дисконтування.

Застосовувана дисконтна ставка (r) для визначення PV диференціюється з урахуванням ризику й ліквідності інвестицій.

Приклад. До комерційного банку надійшли до розгляду на предмет кредитування бізнес-плани двох альтернативних проектів з такими параметрами (табл. 8.1).

Таблиця 8.1