Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тема 8. Фінансування інвестицій в основний

капітал

Програмна анотація

8.1. Інвестиційна політика підприємства.

8.2. Джерела фінансування капітальних вкладень.

8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів.

8.4. Оцінка ефективності фондового портфеля.

Основні терміни і поняття

Інвестиційна політика корпорації; принципи інвестиційної політики; фактори впливу на розробку інвестиційної політики; бізнес-план інвестиційного проекту; комерційна ефективність проекту; бюджетна ефективність проекту; джерела фінансування капітальних вкладень; амортизаційні відрахування; методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів; ставка дисконтування; чиста поточна вартість проекту; внутрішня норма дохідності; життєвий цикл товару на ринку; методи оцінки інвестиційних якостей цінних паперів; дохідність фондового портфеля.

8.1. Інвестиційна політика підприємства

Інвестиційна політика підприємства є частиною обраної ним інвестиційної стратегії.

Стратегія інвестування виражає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, які визначаються загальними завданнями його розвитку, а також систему найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Для уточнення строків здійснення заходів у рамках інвестиційної політики й забезпечення їх фінансовими ресурсами складають бізнес-плани капітальних вкладень і ризику.

Бізнес-план інвестиційного проекту містить такі основні розділи:

  • вступ (резюме);

  • огляд стану галузі (виробництва), до якої належить підприємство;

  • виробничий план реалізації проекту;

  • організаційний план реалізації проекту, включаючи менеджмент;

  • план маркетингу і збуту продукції;

  • фінансовий план реалізації проекту;

  • оцінка економічної ефективності капітальних вкладень, здійснюваних у ході реалізації проекту (за показниками строку окупності, дохідності інвестицій та іншими параметрами).

Для підприємства, яке здійснює інвестиційну діяльність, економічний ефект від реалізації проекту виражається сумою річних величин загального сальдо за розрахунковий період. Зіставлення різночасових платежів і надходжень у період реалізації проекту досягається через їх приведення до першого року (дисконтування).

Дисконтування грошових потоків платежів і надходжень та визначення їх сальдо у формі чистого дисконтованого доходу (ЧДД) необхідне для більш точної оцінки майбутнього ефекту реалізації проекту.

Умови фінансової реалізованості і показники ефективності визначаються на базі грошового потоку (ГПm), конкретні складові якого залежать від виду об’єкта, який оцінюють.

На різних стадіях розрахунку, виходячи з їх цілей і фінансової реалізованості, інвестиційні проекти оцінюють у поточних і прогнозованих цінах.

Чистим доходом (ЧД – Net Value – NV) вважають накопичений ефект (сальдо грошового потоку) за розрахунковий період:

ЧД = , (8.1)

де сумування поширюється на всі етапи розрахункового періоду.

Найбільше практичне поширення має показник чистого дисконтованого доходу (ЧДД – Net Present Value – NPV), тобто накопиченого дисконтованого ефекту за визначений період часу.

ЧДД встановлюється за формулою:

ЧДД = , (8.2)

де аm – коефіцієнт дисконтування, долі одиниці.

Коефіцієнт дисконтування m) розраховується за формулою:

, (8.3)

де tm – момент закінчення етапу m;

Г – норма дисконту, долі одиниці на рік;

tm – t0 – період часу, років;

t0 – початковий етап розрахунку.

Після цього визначають абсолютний дисконт проекту (АДП):

АДП = ЧД – ЧДД, (8.4)

Для визнання проекту ефективним з точку зору інвестора, необхідно, щоб ЧДД був додатним числом (ЧДД > 0).

При порівнянні альтернативних проектів перевага надається тому з них, який має найбільш високе додатне значення ЧДД (за виконання умови його додатності).

У разі залучення різних джерел фінансування проектів, здійснюваних в рамках інвестиційної політики підприємства, поряд із зниженням строків їх реалізації, враховують прийнятний для усіх учасників розподіл платежів протягом періоду життя проекту. Якщо залучають позикові кошти, доцільно забезпечити мінімальні процентні платежі і максимальні строки їх погашення.