Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать
  1. 10.2. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном

У сучасних умовах не можна просто порівнювати вітчизняний і зарубіжний досвід у розробці фінансових планів. Вітчизняний досвід перебуває на початковій стадії розвитку, тому відсутні статистичні ряди показників для проведення глибоких розробок у цій галузі фінансової науки.

Однак багато українських економістів все ж таки намагаються різними шляхами підійти до проблеми корпоративного фінансового планування. Тому розрив між вітчизняними й зарубіжними авторами буде поступово скорочуватися. Слід також відзначити, що механічне впровадження зарубіжного досвіду на практику підприємств України неприйнятне.

Основна відмінність зарубіжного досвіду полягає у ширшій інтерпретації терміну «планування». Під ним розуміють напрямок діяльності корпорації, пов’язаний із прогнозуванням і бюджетуванням капіталу, доходів і витрат (складання бюджетів-кошторисів). Причому прогнозування здійснюється на більш тривалий, ніж у нашій країні період – 3-5 років.

Система фінансових планів (бюджетів) західних корпорацій включає:

 1. прогноз балансу активів і пасивів;

 2. прогноз звіту про прибутки і збитки;

 3. прогноз звіту про рух грошових коштів;

 4. прогноз ключових фінансових показників (обсягу продажу, витрат виробництва і обігу, прибутку, рентабельності активів і власного капіталу, курсу акцій тощо);

 5. довгостроковий бюджет капітальних вкладень і оцінку інвестиційних проектів;

 6. довгострокову стратегію фінансування корпорації.

Процес фінансового планування включає ряд етапів, а саме:

 1. аналіз фінансових показників за попередній період на базі бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та ін.;

 2. довгострокове фінансове планування (на період більше 1 року);

 3. короткострокове фінансове планування (на період менше 1 року);

 4. практичне впровадження планів і контроль за їх виконанням.

Найважливішим елементом забезпечення виробничої стійкості корпорації є система фінансового планування, яка складається з:

 1. системи бюджетного планування структурних підрозділів;

 2. системи наскрізного (комплексного) бюджетного планування діяльності корпорації в цілому.

Основними перевагами бюджетного планування є те, що:

 1. щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів дає більш реальні показники обсягу й структури доходів та витрат, ніж у нині чинній звітності;

 2. у рамках затверджених бюджетів структурним підрозділам надається більша самостійність у витрачанні коштів на оплату праці;

 3. мінімізація числа показників бюджетів дозволяє знизити витрати робочого часу персоналу економічних служб підприємства;

 4. бюджетне планування дозволяє зекономити грошові кошти, що є особливо важливим при виході підприємства з боргової кризи.

Для визначення фінансового потенціалу на поточний і довгостроковий періоди корпорації можуть розробляти декілька видів фінансових планів (бюджетів).

Першим етапом розробки фінансового плану (оперативного чи річного) є проведення аналізу фінансових показників, узятих з фінансових звітів корпорації за період, що передує плановому (квартал, півріччя, рік).

Другий етап – складання спеціальних розрахунків і таблиць до фінансового плану (розрахунки бухгалтерського і чистого прибутку та його розподіл за напрямками, джерел фінансування капітальних вкладень, потреби в оборотних коштах тощо). Рекомендують складати кілька варіантів фінансових звітів для вибору оптимального вирішення.

Третій етап: розробка звітів про виконання фінансових планів (бюджетів). Вони використовуються для фінансового аналізу і розробки планів за попередній період.

Розглянемо зміст та призначення окремих фінансових планів.

Складовою частиною бізнес-плану на діючому підприємстві є графік беззбитковості. Він необхідний також при створенні нової компанії, розробці інвестиційного проекту та ін. Графік показує вплив на прибуток обсягу виробництва і собівартості продукції (при розподілі на умовно змінні і умовно постійні витрати). За допомогою даного графіка можна визначити точку беззбитковості – такий обсяг виробництва, за якого підприємство може покрити свої постійні витрати, а перевищивши його, почати отримувати прибуток.

Наступним необхідним документом є баланс доходів і витрат або план притоку й відтоку фінансових ресурсів. Склад показників балансу визначається джерелами надходження коштів і запланованими витратами на здійснення господарської діяльності. До балансу додають розрахунки кінцевих фінансових показників: прибутку, амортизаційних відрахувань, засобів на споживання і накопичення. Перелік показників балансу дозволяє визначити склад видатків та джерел їх покриття в рамках планового кварталу (року). Так, чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, спрямовується на виплату дивідендів власникам цінних паперів, фінансування капітальних вкладень, поповнення резервного капіталу тощо.

В інвестиційному плані (бюджеті) відображається загальний обсяг реальних інвестицій (капіталовкладень), напрямки їх витрачання та джерела фінансування.

Кредитний план – це план одержання і погашення позик банків (включаючи сплату відсотків за кредит). До кредитного плану включають такі види позик:

 1. на виробничі цілі (на формування основних і оборотних засобів);

 2. інвестиційні кредити (на фінансування нового будівництва або придбання нерухомості);

 3. кредити на сезонні витрати виробництва;

 4. сільськогосподарський кредит.