Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають особливості складання фінансової звітності акціонерного товариства?

 2. Які форми фінансової звітності складають корпорації?

 3. Чим відрізняються такі показники: чистий прибуток на одну акцію і скоригований прибуток на одну акцію?

 4. Який зміст має річний звіт ВАТ?

 5. Що собою являє консолідована фінансова звітність і для чого її складають?

 6. Які показники визначають становище корпорації на фінансовому ринку?

 7. Дайте характеристику основних показників ліквідності.

 8. Які показники характеризують фінансову стійкість корпорації?

 9. За якими показниками визначається рівень ділової активності корпорації?

 10. Як розраховуються показники рентабельності?

 11. Як визначити інтегральні показники фінансового становища корпорації? У чому їх цінність?

 12. Як використовують модель Альтмана корпорації в Україні?

 13. Назвіть основні групи користувачів аналізу фінансових коефіцієнтів.

 14. Що таке бенчмаркінг?

 15. Які проблеми виникають у фінансових аналітиків при використанні даних фінансової звітності?

 16. Що показує коефіцієнт «q Tobina»?

Навчальне завдання

За даними фінансової звітності умовного акціонерного товариства (додатки А, Б) проаналізувати його фінансове становище у звітному році.

Тести для самоконтролю знань

 1. Рівняння Дюпона показує:

а) залежність рентабельності власного капіталу (ROE) від трьох показників – рентабельності реалізації, оборотності активів і коефіцієнта власного капіталу;

б) яку суму інвестори готові сплачувати за кожну грошову одиницю прибутку компанії;

в) відношення ринкової вартості позичкового і власного капіталу до поточної відтворювальної вартості активів.

 1. Коефіцієнт «ціна-прибуток» показує:

а) відношення ціни реалізованої продукції до суми одержуваного прибутку;

б) яку суму інвестори готові сплачувати за кожну грошову одиницю прибутку компанії;

в) відношення суми власного капіталу до виручки від реалізації продукції, робіт, послуг.

 1. Коефіцієнт «ринкова-балансова вартість» показує:

а) наскільки більша вартість компанії порівняно з тим, скільки коштів у неї вклали акціонери;

б) відношення ринкової вартості позичкового і власного капіталу до поточної відтворювальної вартості активів;

в) відношення ринкової вартості акцій до їх балансової вартості.

 1. Спред – це:

а) відносна різниця між котируванням на продаж і купівлею у відсотках від ціни купівлі;

б) право купити або продати базові активи;

в) спеціально складений контракт, тобто індивідуальний документ, що відповідає потребам конкретного клієнта.

 1. Акції з найменшим спредом є:

а) найменш ліквідні;

б) зовсім неліквідні;

в) найліквідніші.

 1. Бенчмаркінг – це:

а) аналіз, при якому показники компанії порівнюють з максимальними показниками у відповідній галузі;

б) аналіз, при якому показники компанії порівнюють з середніми показниками у відповідній галузі, а також з показниками кількох провідних у цій галузі компаній;

в) показник, що характеризує фінансову стійкість компанії.

 1. Потенційні прості акції – це:

а) цінні папери або контракти, які надають їх власникові право на прості акції в майбутньому;

б) акції, дивіденди за якими мають збільшитися в майбутньому періоді;

в) цінні папери, які мають великий потенціал економічного зростання.

 1. Який із зазначених показників не входить до моделі Альтмана:

а) частка оборотних активів у складі активів;

б) коефіцієнт рентабельності активів;

в) коефіцієнт фінансової стійкості.

 1. Під терміном «гудвіл» розуміють:

а) різницю між ціною, яку корпорація сплатила при купівлі кількох компаній, і балансовою вартістю їх активів;

б) різницю між ціною, яку корпорація сплатила при купівлі кількох компаній, і ціною їх реалізації;

в) суму нерозподіленого прибутку підприємства в поточному році.

 1. Фінансова звітність фірми:

а) є її комерційною таємницею;

б) може бути доступною аудиторам та органам податкової адміністрації;

в) не є її комерційною таємницею.