Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Вихідні дані з інвестиційних проектів

Показники

Проекти

1

2

1. Обсяг інвестованих коштів, млн. грн.

33,12

31,68

2. Період експлуатації, років

3

4

3. Очікувані грошові надходження (доходи) – всього, млн. грн.

52,8

57,6

У тому числі:

1-й рік

28,8

14,4

2-й рік

16,8

14,4

3-й рік

7,2

14,4

4-й рік

-

14,4

4. Дисконтна ставка, %

10

12

5. Прогнозований середньорічний темп інфляції, %

9

9

Умови реалізації проектів: капітальні витрати здійснюються одночасно протягом року (наприклад, придбання і встановлення технологічної лінії на діючому підприємстві); строки експлуатації проектів різні, тому дисконтні ставки неоднакові.

Розв’язання

Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень за проектами представлений в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень (pv) за інвестиційними проектами

Рік

Проект № 1

Проект № 2

Май-бутня

вартість грошових надходжень (FV), млн. грн.

Дисконт-ний множник за ставкою 10%

Поточна вартість грошових надходжень (PV), млн. грн.

Май-бутня вартість грошових надходжень (FV), млн. грн.

Дисконт-ний множник за ставкою 10%

Поточна вартість грошових надходжень (PV), млн. грн.

1

28,8

0,909

26,178

14,4

0,893

12,858

2

16,8

0,826

13,876

14,4

0,797

11,476

3

7,2

0,752

5,414

14,4

0,712

10,252

4

-

-

-

14,4

0,636

9,158

52,8

-

45,468

57,6

-

43,744

Дисконтний множник (ДМ) розраховується за формулою:

, (8.10)

Аналогічні розрахунки здійснюються за проектом №2 .

Виходячи з даних таблиці 8.2, визначимо NPV за проектами:

NPV1 = 45,468 – 33,12 = 12,348 млн. грн.;

NPV2 = 43,744 – 31,68 = 12,064 млн. грн.;

Відповідно, порівняння NPV за проектами підтверджує, що перший з них є кращим за другий. NPV за ним на 0,284 млн. грн. (12,348 – 12,064) або 2,3% вища, ніж за другим проектом.

Однак за проектом № 1 сума капітальних вкладень на 1,44 млн. грн. (33,12 – 31,68) або 4,5% більша, а віддача у формі майбутніх грошових надходжень на 4,8 млн. грн. (52,8 – 57,6) нижча, ніж за проектом № 2.

При реалізації проекту № 1 його ініціатору потрібно знайти додаткове фінансування (внутрішнє або зовнішнє) в обсязі 1,44 млн. грн. Тому він має вибрати для себе найбільш прийнятний варіант з урахуванням наявних фінансових можливостей.

Показник індексу доходності (Profitability Index, PI) розраховують за формулою:

, (8.11)

де PV – теперішня вартість грошових надходжень;

I – сума інвестицій, які спрямовують на реалізацію проекту (при різночасовості сума інвестицій також приводиться до теперішньої вартості).

Використовуючи дані за двома проектами, визначимо індекс дохідності (рентабельність) за ними:

PI1 = 45,468 : 33,12 = 1,373;

PI2 = 43,744 : 31,68 = 1,380.

Отже, за даним параметром ефективність проектів є приблизно однаковою.

Дисконтований період окупності вкладених коштів – один з найбільш поширених показників оцінки інвестиційних проектів. Він визначається за формулою:

, (8.12)

де DPB – дисконтований період окупності проекту, років;

I – сума інвестицій, спрямованих на реалізацію проекту;

- середня величина грошових надходжень за період t.

Визначимо період окупності капітальних витрат за двома інвестиційними проектами. З цією метою встановимо середньорічну суму грошових надходжень у поточній вартості.

За проектом № 1 вона дорівнює 15,156 млн. грн. (45,468 : 3).

За проектом № 2 – 10,936 млн. грн. (43,744 : 4).

З урахуванням середньорічної величини грошових надходжень дисконтований період окупності складає:

За проектом № 1: 2,2 роки (33,12 : 15,156).

За проектом № 2: 2,9 роки (31,68 : 10,936).

Ці дані свідчать про пріоритетне значення проекту №1 для інвестора. При порівнянні проектів за критеріями чистої поточної вартості (NPV) та індексу дохідності PI переваги проекту №1 були менш помітними.

Внутрішня норма прибутку або маржинальна ефективність капіталу (IRR) є найбільш складним показником для оцінки ефективності реальних проектів. Даний показник характеризує рівень прибутковості (дохідності) проекту, що виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошових надходжень (FV) приводиться до теперішньої вартості авансованих коштів (PV). При одночасному вкладанні капіталу внутрішню норму прибутку (IRR) можна розрахувати за формулою:

,(8.13)

де NPV – чиста поточна вартість грошових надходжень;

I – інвестиції (капіталовкладення) в даний проект.

Економічний зміст IRR полягає в тому, що всі доходи й капітальні витрати за проектом приводяться до теперішньої вартості не на основі зовнішньо заданої дисконтної ставки, а на базі внутрішньої дохідності самого проекту.

Модифікований метод внутрішньої норми прибутку (MIRR) являє собою вдосконалену модель IRR. Він дає більш правильну оцінку ставки дисконтування і знімає проблему множини норми дохідності на різних етапах оцінки проекту.

, (8.14)

Кожен із методів оцінки дозволяє спеціалістам корпорації вивчити характерні особливості проекту і прийняти правильне рішення.