Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які нормативні документи регулюють формування витрат, виручки, прибутку корпорацій?

 2. У чому полягає економічна сутність витрат, доходу, прибутку, підприємницького ризику?

 3. Які основні методи планування витрат, виручки, прибутку корпорацій?

 4. Що містять витрати на соціально-культурні програми?

 5. Яким чином розподіляються витрати за джерелами покриття?

 6. Що являють собою явні і неявні витрати?

 7. Чим відрізняються умовно-постійні і умовно-змінні витрати?

 8. У чому полягає економічна сутність виручки (доходу) корпорацій?

 9. Які доходи відносять до основних і позареалізаційних?

 10. Яка методика розрахунку виручки від реалізації продукції?

 11. Які принципи розробки цінової політики?

 12. Які фактори впливають на визначення цін на продукцію підприємства?

 13. Як встановлюються ціни на продукцію корпорації?

 14. Які є типові стратегії ціноутворення.

 15. У чому полягає економічна сутність прибутку?

 16. Які функції виконує прибуток?

 17. Які фактори впливають на величину прибутку?

 18. Чим відрізняється бухгалтерський прибуток від прибутку, що оподатковується?

 19. Які фактори впливають на загальний фінансовий результат?

 20. Наведіть методику розрахунку валового прибутку.

Навчальні завдання

 1. За даними фінансової звітності умовного акціонерного товариства (дод. А, Б) проаналізувати його витрати у звітному році.

 2. За даними фінансової звітності проаналізувати розподіл виручки від реалізації продукції.

Тести для самоконтролю знань

 1. Перелік статей витрат підприємства встановлюється:

а) законодавчо;

б) організацією самостійно;

в) галузевими стандартами.

 1. Кредиторська заборгованість, строк позивної давності за якою пройшов:

а) не включається до доходу організації;

б) включається до доходу організації в сумі, в якій ця заборгованість була відображена в бухгалтерському обліку організації;

в) включається до доходу організації в сумі, яка складає 50% заборгованості.

 1. Матеріально-виробничі запаси відображаються в бухгалтерському обліку:

а) за фактичною собівартістю;

б) за цінами виробника;

в) за цінами з урахуванням податків.

 1. До фактичних витрат на придбання запасів не входять:

а) загальногосподарські витрати;

б) мито;

в) витрати зі страхування.

 1. Строк корисного використання об’єкта основних засобів визначається:

а) організацією при взятті об’єкта на бухгалтерський облік;

б) технічним паспортом;

в) вищою організацією.

 1. Виручка корпорації – це:

а) збільшення економічних вигід в результаті надходження активів і погашення зобов’язань, що призводять до збільшення капіталу корпорації;

б) доходи від звичайних видів діяльності та інші операційні доходи;

в) доходи у вигляді надходжень на розрахунковий рахунок корпорації за реалізовану продукцію.

 1. До складу виручки не входить:

а) сума надходжень від реалізації запасів;

б) надходження у вигляді ПДВ;

в) сума надходжень від здавання майна в оренду.

 1. Який з перелічених факторів не впливає на величину виручки від реалізації:

а) реалізаційні ціни;

б) обсяг реалізації;

в) адміністративні витрати.

 1. Який тип ціноутворення доцільно застосовувати на сегменті ринку, де споживачі здатні платити більше за певні характеристики товару:

а) преміальне ціноутворення;

б) нейтральне ціноутворення;

в) стратегія цінового прориву.

 1. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду:

а) є джерелом поновлення власних оборотних активів підприємства;

б) відраховується до бюджету держави;

в) є джерелом матеріального заохочення працівників.