Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тести для самоконтролю знань

  1. Чистий оборотний капітал – це:

а) перевищення власного капіталу над величиною позаоборотних активів і довгострокових зобов’язань;

б) перевищення власного капіталу над залученим;

в) перевищення залученого капіталу над власним.

  1. Чистий оборотний капітал характеризує:

а) суму оборотного капіталу підприємства, зменшену на суму його кредиторської заборгованості;

б) суму вільних грошових коштів, якими корпорація може маневрувати в звітному періоді;

в) суму оборотного капіталу, що фінансується за рахунок залучених засобів.

  1. Відносини між емітентом і андеррайтером регулюються:

а) чинним законодавством;

б) статутними документами фондової біржі;

в) договором про випуск і розміщення цінних паперів.

  1. Ключовою метою дивідендної політики є:

а) задоволення потреби власників у споживанні максимальної частки прибутку;

б) встановлення оптимальних пропорцій між поточним використанням прибутку і його майбутнім зростанням;

в) максимізація прибутку на одну акцію.

  1. Інвестиційні можливості фірми – це:

а) комплекс інвестиційних проектів, які потенційно можуть бути прийняті до фінансування наступного року;

б) обсяг коштів, які підприємство може спрямувати на придбання основних засобів;

в) частина готівки, за яку можна буде придбати цінні папери інших корпорацій наступного року.

  1. Базова структура капіталу – це:

а) незмінне співвідношення між позиковим і власним капіталом;

б) співвідношення між позиковим і власним капіталом, з яким компанія планує нарощувати капітал;

в) вихідне співвідношення між позиковим і власним капіталом.

  1. Періодичність виплати дивідендів регулюється:

а) рішенням власників акцій;

б) рішенням правління корпорації;

в) законодавством конкретної країни.

  1. Згідно з теорією переваги дивідендів:

а) максимізація дивідендних виплат переважає над капіталізацією прибутку;

б) капіталізація прибутку переважає над максимізацією дивідендних виплат;

в) виплата дивідендів здійснюється лише у випадку, коли власні кошти складають 50% капіталу підприємства.

  1. Згідно з теорією нарахування дивідендів за залишковим принципом:

а) виплата дивідендів здійснюється лише у випадку, коли власні кошти складають 50% капіталу підприємства;

б) максимізація дивідендних виплат переважає над капіталізацією прибутку;

в) розмір дивідендів не впливає на структуру багатства акціонерів, тобто дивідендна політика не потрібна.

  1. Згідно з теорією мінімізації дивідендів:

а) акціонери одержують дивіденди за залишковим принципом;

б) ефективність дивідендної політики визначається критерієм мінімізації податкових виплат за поточними і майбутніми доходами акціонерів;

в) капіталізація прибутку переважає над максимізацією дивідендних виплат.

Тема 7. Управління позиковим капіталом Програмна анотація

7.1. Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення.

7.2. Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик.

7.3. Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні залученим капіталом.

7.4. Показники ефективності використання позикового капіталу.