Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

5 Рівень

ДОДАТОК Е

Взаємодія удосконаленої організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку

з механізмами державного регулювання обліку

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Рада з питань реформування бухгалтерського обліку

Громадські професійні організації

Національний комітет з бухгалтерського обліку і фінансової звітності України

Науково-дослідний бухгалтерський інститут (НДБІ)

Державне управління системою бухгалтерського обліку в Україні

Механізми державного регулювання обліку

Механізм затвердження і застосування МСФЗ в Україні

Контроль за якістю фінансової звітності

Моніторинг за дотриманням нормативно-правових актів з обліку

Фінансування програм з реформування обліку

Впровадження державної сертифікації професійних бухгалтерів

Впровадження наукових досліджень щодо реформування системи обліку

Навчальне видання

Жадько Костянтин Степанович Горященко Юлія Григоріївна Міжнародні стандарти обліку і звітності

Навчально-методичний посібник

Жадько К.С., Горященко Ю.Г.

Ж 15

Міжнародні стандарти обліку і звітності: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050802 «Банківська справа». – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія. 2012. – 73 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» розроблено у відповідності із навчальним і робочим навчальними планами, програмою дисципліни і призначений для студентів денної форми навчання. Посібник містить завдання і виробничі ситуації практичного змісту, тести для самоконтролю, контрольні питання, перелік тем для доповідей, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Ббк 65.052.201.1ц

Ж 15

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32Папір друк.

Ум.друк.арк. Облік.-видав.арк. Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

49